Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISMICITAT I RISC SÍSMIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo III (Análisis de Riesgos Naturales) cuya finalidad es que los alumnos/as tengan: conocimientos básicos sobre la generación de los terremotos y las características del Riesgo Sísmico,y que les sirva como soporte para mitigar y gestionar adecuadamente los efectos causados por este fenómeno natural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.
 • CG8 : Utilitzar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al context social en territoris de risc.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE6 : Utilitzar i aplicar la tècnica del treball de camp a l'anàlisi i diagnòstic d'espais de risc.
 • CE8 : Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Definir les característiques físiques del fenomen sísmic i volcànic.
 • Plantejar la distribució espacial dels terratrémols i deduir interpretacions tectòniques.
 • Classificar i desenvolupar els efectes de les sacsejades sísmiques.
 • Analitzar experiències d'avaluacions de la perillositat sísmica.
 • Caracteritzar la influència sobre el risc sísmic dels efectes locals del sòl.
 • Explicar les normes sismoresistents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Definir las características físicas del fenómeno sísmico y volcánico.

- Plantear la distribución espacial de los terremotos y deducir interpretaciones tectónicas.

- Clasificar y desarrollar los diferentes efectos de las sacudidas sísmicas.

- Analizar experiencias de evaluaciones de la peligrosidad sísmica.

- Caracterizar la influencia sobre el riesgo sísmico de los efectos locales del suelo.

- Explicar las diferentes normas sismorresistentes.

 

 

Dades generals

Codi: 38826
Professor/a responsable:
GINER CATURLA, JOSE JUAN
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix