Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SIG I RISCOS NATURALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Aquesta assignatura forma part del MÒDUL OBLIGATORI Cartografia de Riscos del Màster Planificació i Gestió de Riscos Naturals i el seu objectiu principal és donar a conèixer els fonaments de l'ús de Tecnologies d'Informació Geogràfica, en concret, de Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS) per a la seva aplicació a l'anàlisi territorial dels RISCOS NATURALS en treballs d'investigació o qualsevol exercici professional d'intervenció i ordenació del territori, així com l'elaboració de documentació cartogràfica sobre riscos naturals a partir d'aquest tipus de bases de dades. Competències: TRANSVERSALS: CT2.- Ús de les tecnologies d'informació geogràfica CT3.- Resolució de problemes CT7.- Aprenentatge autònom CT8.- Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica CT10.- Sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible ESPECÍFIQUES: CE3.- Expressar cartogràficament la informació de l'anàlisi de risc CE5.- Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori CE7.- Comprendre els fenòmens a diferent escala territorial CE8.- Preparar, processar, interpretar i presentar dades utilitzant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els fonaments bàsics de l'ús de programes de SIG i dels seus mòduls més avançats i específics.
 • Aprofundir en l'ús dels SIG en l'anàlisi territorial dels riscos naturals, en treballs de recerca o qualsevol funció professional d'intervenció i ordenació del territori.
 • Elaborar documentació cartogràfica sobre riscos naturals a partir de SIG.
 • Comprensió funcional de les tècniques apreses a través de la realització d'estudis aplicats.
 • Ús de les eines d'anàlisi geomètrica, topològica i espacial dels SIG, per a la aplicar-les en casos pràctics d'estudi dels processos territorials que afecten l'activitat humana i en valoració de riscos naturals.
 • Soltesa i coneixement dels mòduls específics més avançats, en els programes de SIG de major difusió professional.
 • Edició d'una cartografia temàtica de suport a la investigació en riscos naturals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Conèixer els fonaments bàsics de la utilització de programes de Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS) i els mòduls avançats i específics per a la gestió territorial dels riscos naturals.
 • L'ús dels SIG en l'anàlisi territorial dels riscos naturals en el treball de recerca o qualsevol aplicació professional d'aquest tema en l'ordenació del territori.
 • Elaboració de la documentació cartogràfica dels riscos naturals de SIG
 • Ús de les eines d'anàlisi geogràfica, topològica i espacial dels SIG per a la seva aplicació en casos pràctics en l'estudi dels processos territorials sobre els riscos naturals.
 • L'ús de les eines de Geoestadística i modelació espacial amb SIG per a la seva aplicació en casos pràctics en l'estudi dels processos territorials sobre els riscos naturals.
 • El coneixement de la gestió de geosdatabases, aspectes bàsics del llenguatge de consulta de dades SQL, explotació de la informació geogràfica oficial respostes sobre riscos naturals (IDE-E, Terrasit, en formats i serveis estandarditzats per a la Unió Europea - INSPIRE UE (FTP, WMS, WMTS , WCS, WFS, WPS ...)
 • Preparació per als estudiants a utilitzar aquests coneixements i habilitats adquirits en el Treball de Fi de Màster

 

 

Dades generals

Codi: 38824
Professor/a responsable:
RAMON MORTE, ALFREDO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix