Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RISCOS FITOGEOGRÀFICS: INCENDIS FORESTALS I PLAGUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo III (Análisis de riesgos naturales) que tiene como finalidad capacitar a los estudiantes en la Identificación y Valoración de los riesgos, mediante el conocimiento de los diferentes instrumentos y actuaciones orientados a su diagnostico, valoración y evaluación.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE6 : Utilitzar i aplicar la tècnica del treball de camp a l'anàlisi i diagnòstic d'espais de risc.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.
 • CE8 : Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar el paper del foc com a factor selectiu i estructurador en el context mediterrani.
 • Classificar els tipus d'incendis i explicar-ne els trets bàsics.
 • Conéixer els factors de risc i l'aplicació per a la predicció del risc.
 • Analitzar els elements de prevenció i les aplicacions que tenen per a reduir el risc.
 • Diagnosticar què és una plaga i conéixer-ne els diversos nivells de dany.
 • Conéixer els diversos mètodes de control de plagues, a més dels avantatges i inconvenients que presenten.
 • Conéixer i identificar les plagues de major importància en mitjans forestals, avaluar-ne el dany i el possible origen.
 • Conéixer la biologia de les principals espècies plaga i els possibles mètodes de control.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Identificar el papel del fuego como factor selectivo y estructurador en el contexto mediterráneo.

- Clasificar los tipos de incendios y explicar los rasgos básicos de cada uno de ellos.

- Conocer los factores de riesgo y su aplicación para la predicción del riesgo.

- Analizar los elementos de prevención y sus aplicaciones para la reducción del riesgo.

- Diagnosticar qué es una plaga y conocer sus diferentes niveles de daño.

- Conocer los diferentes métodos de control de plagas, sus ventajas e inconvenientes.

- Conocer e identificar las plagas de mayor importancia en medios forestales, evaluación de su daño y posible origen.

- Conocer la biología de las principales especies plaga , sus daños y sus métodos de control.

 

 

Dades generals

Codi: 38821
Professor/a responsable:
BAEZA BERNA, MANUEL JAIME
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix