Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RISCOS DE CAUSA ATMOSFÈRICA I CLIMÀTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Aquesta assignatura s'insereix en el mòdul III ( Anàlisi de riscos naturals ) que té com a objectiu principal la presentació de coneixements teoricopràctics per a l'anàlisi de risc i la localització de territoris de risc , a diferents escales .

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Explicar les causes atmosfèriques dels riscos climàtics i els seus efectes sobre la perillositat natural.
 • Analitzar els principals riscos climàtics a la península Ibèrica i l'àmbit intertropical.
 • Explicar l'adaptació humana als principals riscos climàtics.
 • Explicar els sistemes de planificació i gestió dels riscos climàtics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Explicar les causes atmosfèriques dels riscos climàtics i els seus efectes sobre la perillositat natural .

- Analitzar els principals riscos climàtics a la Península Ibèrica i en l'àmbit intertropical .

- Explicar l'adaptació humana als principals riscos climàtics.

- Explicar els sistemes de planificació i gestió dels riscos climàtics .

 

 

Dades generals

Codi: 38818
Professor/a responsable:
MOLTO MANTERO, ENRIQUE ALFONSO
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix