Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EN ORGANISMES PÚBLICS I EN EMPRESES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris  i supervisada per la Facultat, l'objectiu de la qual és permetre als mateixos aplicar i complementar els coneiximents adquirits en la seua formació acadèmica,afavorint l'adquisició de competències que els prepare per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat d'emprenedoria.

Podran realitzar-se en la pròpia universitat o en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l'àmbit nacional i internacional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE6 : Utilitzar i aplicar la tècnica del treball de camp a l'anàlisi i diagnòstic d'espais de risc.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.
 • CE8 : Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de desenvolupar l'aplicació pràctica de les competències adquirides en tots els mòduls i matèries del pla d'estudis.
 • Aplicar les competències de la titulació en l'àmbit professional.
 • Possibilitar l'aprenentatge autònom i la capacitat d'adaptació en l'àmbit professional, propis de la titulació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Desenvolupar l'aplicació pràctica de les competències adquirides en tots els mòduls i matèries del Pla d'Estudis.
- Aplicar les competències de la titulació en l'àmbit professional.
- Possibilitar l'aprenentatge autònom i la capacitat d'adaptació en l'àmbit professional, propis de la titulació.

 

 

Dades generals

Codi: 38815
Professor/a responsable:
RICO AMOROS, ANTONIO MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,30
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix