Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCOS A EUROPA I IBEROAMÈRICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta asignatura se incluye dentro del módulo VII de Optatividad, que tiene como objetivo completar una formación más amplia y específica sobre la planificación y gestión de los riesgos naturales en el ámbito europeo e internacional,. Se hará especial mención a las iniciativas desarrolladas por la Unión Europea en materia de inundaciones y de cambio climático.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.
 • CG8 : Utilitzar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al context social en territoris de risc.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la localització de territoris de risc a Europa i Iberoamèrica.
 • Analitzar les polítiques de reducció de risc a Europa.
 • Valorar el paper de l'ordenació del territori en la reducció del risc a Europa i Iberoamèrica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1.-Comprender la localización de los territorios de riesgo en Europa e Iberoamérica.
2.-Analizar las políticas de reducciónde riesgo en Europa.
3.-Valorar el papel de la ordenación del territorio en la reducción del riesgo en Europa e Iberoamérica.

 

 

Dades generals

Codi: 38813
Professor/a responsable:
GIMENEZ FONT, PABLO
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix