Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MOVIMENTS DE VESSANT I EROSIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo III (Análisis de riesgos naturales) que tiene como objetivo principal la presentación de conocimientos teórico-prácticos para el análisis de riesgo y la localización de territorios de riesgo, a diferentes escalas. En concreto, se centra en el análisis de la erosión como elemento de peligrosidad y en los movimientos simples y complejos de ladera y su problemática de análisis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE6 : Utilitzar i aplicar la tècnica del treball de camp a l'anàlisi i diagnòstic d'espais de risc.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.
 • CE8 : Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els mecanismes i els processos d'erosió per aigua, vent i gel, amb especial atenció als moviments en massa com a risc natural.
 • Detallar els riscos per erosió del sòl i moviments en massa a Espanya.
 • Apuntar les tècniques de control de l'erosió i estabilització dels vessants.
 • Donar a conéixer les estratègies i experiències en l'estudi i control de l'erosió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Manejo de distintos métodos para el análisis de la erosión y movimientos en masa.

 

 

Dades generals

Codi: 38812
Professor/a responsable:
MARCO MOLINA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix