Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CARTOGRAFIA SÍSMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.
Esta asignatura se inserta en el módulo V (Cartografia de Riesgo) cuya finalidad es que los alumnos/as conozcan y desarrollen las habilidades correspondientes para elaborar cartografía de riesgo sísmico a diferentes escalas

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG8 : Utilitzar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al context social en territoris de risc.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.
 • CE8 : Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Anàlisi i tractament dels catàlegs sísmics i altres fonts d'informació sísmica.
 • Plantejar les diverses metodologies per a avaluar la perillositat sísmica.
 • Diferenciar els diversos plantejaments de zonació i microzonació sísmica.
 • Explicar l'abast de les escales cartogràfiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Análisis y tratamiento de los catálogos sísmicos y otras fuentes de información sísmica.
- Plantear las diferentes metodologías para la evaluación de la peligrosidad sísmica.
- Diferenciar los diferentes planteamientos entre la zonación y microzonación sísmica.
- Explicar los distintos alcances de las escalas cartográficas.

 

 

Dades generals

Codi: 38805
Professor/a responsable:
MOLINA PALACIOS, SERGIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix