Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ASSEGURAMENT DELS RISCOS NATURALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo VI (PLANIFICACIÓN DE RIESGOS NATURALES y GESTIÓN DE EMERGENCIAS) y tiene como finalidad capacitar a los estudiantes en la planificación y gestión de emergencias, mediante el conocimiento de los diferentes instrumentos y actuaciones orientados a su prevención, mitigación y gestión de emergencias

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
 • CG8 : Utilitzar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al context social en territoris de risc.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els conceptes bàsics de l'assegurament de riscos naturals.
 • Comparar diversos sistemes de reducció del risc basats en l'assegurament.
 • Analitzar la legislació existent per a l'assegurament de desastres naturals.
 • Estudiar casos pràctics d'assegurament de desastres naturals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

-Comprender los conceptos básicos del aseguramiento de riesgos naturales

-Comparar diferentes sistemas de reducción del riesgo basados en el aseguramiento

-Analizar la legislación existente para el aseguramiento de desastres naturales

-Estudiar casos prácticos de aseguramiento de desastres naturales

 

 

Dades generals

Codi: 38800
Professor/a responsable:
GIMENEZ FONT, PABLO
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix