Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
L'ANGLÈS JURÍDIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Conocimiento y comprensión de las características del inglés jurídico, en sí mismo y en comparación con el español. Comprensión escrita y oral de textos jurídicos generales y de las áreas específicas relacionadas con la mediación intercultural. Adquisición de habilidades de documentación terminológicas y temáticas relacionadas con el inglés jurídico. Iniciación a la investigación monolingüe y comparada en inglés jurídico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Utilitzar les perspectives, les teories i les tècniques d'anàlisi que són essencials per a la construcció del marc teòric de la lingüística forense.
 • CE17 : Ser capaç de dilucidar la naturalesa lingüística que distingeix a les varietats de l'IFE: la terminologia, la sintaxi, l'organització retòrica, i les estratègies comunicatives.
 • CE18 : Ser capaç de controlar les subtileses idiosincràtiques i les diferències d'ordre cultural i social que són imprescindibles per a la comunicació interpersonal en l'àmbit acadèmic i professional (valors culturals, normes de cortesia, comunicació no verbal, etc.).
 • CE19 : Ser capaç d'utilitzar les tècniques comunicatives i discursives comunes a la major part dels discursos d'especialitat, que serveixen per a aconseguir els diferents propòsits comunicatius (tècniques d'argumentació, exposició, descripció, narració, explicació, etc.).
 • CE2 : Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'IFE.
 • CE20 : Ser capaç d'exposar mitjançant els mitjans de transmissió del coneixement científic les investigacions dutes a terme sobre llenguatges d'especialitat.
 • CE22 : Ser capaç d'elaborar textos efectius en les diferents llengües d'especialitat, orals i escrits, en anglès i espanyol, segons les necessitats i expectatives contextuals i discursives.
 • CE25 : Ser capaç d'utilitzar els recursos existents per a l'obtenció, la utilització, la interpretació, la gestió i la transmissió d'informació: bases de dades, corpus escrits i orals, Internet i les NTIC.
 • CE32 : Ser capaç d'utilitzar i de valorar els recursos documentals que permeten abordar adequadament la comprensió, la producció o la traducció de textos especialitzats de l'anglès a l'espanyol i viceversa.
 • CE33 : Ser capaç de fer una presentació acadèmica oral en anglès i en espanyol en entorns acadèmics i d'investigació.
 • CE36 : Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics a la investigació d'algun aspecte relacionat amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE4 : Utilitzar la terminologia específica de diferents varietats de l'IFE en els seus contextos d'ús.
 • CE6 : Ser capaç d'analitzar els gèneres comunicatius de les diferents varietats de l'IFE.
 • CE9 : Ser capaç de transmetre les tècniques del plain english i la seua aplicació a l'anglès jurídic.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: conceptuals o cognitives

 • CG1 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisis en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'IFE.
 • CG2 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisi en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'EFE.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: procedimentals o metodològiques

 • CG3 : Poder aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb les llengües d'especialitat.
 • CG4 : Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'+B2652una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en els entorns acadèmics i investigadors.
 • CG5 : Posseir la capacitat per a poder desenvolupar l'autoaprenentatge en els entorns acadèmics i d'investigació en els llenguatges d'especialitat.
 • CG6 : Capacitat per a triar o dissenyar el mètode de treball adequat per a obtenir els objectius proposats dels entorns acadèmics i investigadors en els llenguatges d'especialitat.
 • CG7 : Capacitat per a comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els entorns acadèmics i investigadors dels llenguatges d'especialitat.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: tecnològiques

 • CG8 : Utilitzar recursos tecnològics per a obtenir, manejar, analitzar, interpretar, i transmetre informació: bases de dades, traductors, correctors, eines, processadors de textos, presentacions multimèdia, etc.

 

Competències generals del títol:>>actitudinals: individuals

 • CG10 : Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris en contextos acadèmics internacionals.
 • CG12 : Compromís ètic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

I. Objetivos generales

1) Desarrollar la competencia lingüística y comunicativa en inglés jurídico.

1b) Dotar al alumnado con las destrezas terminológicas y comunicativas básicas para incorporar el inglés jurídico a su "cartera de competencias" de cara al mercado laboral.


II. Objetivos conceptuales

2) Conocer y dominar la terminología del inglés jurídico básica y de los campos tratados.

3) Conocer la naturaleza lingüística que distingue a las variedades del inglés jurídico: la terminología, la sintaxis, la organización retórica, y las estrategias comunicativas.

4) Conocer la importancia del Plain English y su reflejo en inglés jurídico, así como los mecanismos del lenguaje inclusivo y con perspectiva de género en inglés.

5) Conocer someramente la cultura e instituciones jurídicas de los países de habla inglesa en sí mismos y de forma contrastiva con las del español.

III. Objetivos procedimentales

6) Manejar y valorar recursos documentales para la comprensión, la producción o la traducción de textos especializados, del inglés al español y viceversa.

7) Apoyar, en lo relativo al inglés jurídico, a la dirección de viajes, ferias, misiones comerciales, etc., así como gestionar, organizar, interpretar, y redactar textos y documentos en lengua inglesa en registros jurídicos.

8) Ejercer la mediación lingüística en ámbitos jurídicos entre hablantes nativos y no nativos del español y del inglés, etc.

9) Resumir, reformular y traducir del inglés al español y viceversa textos especializados en inglés o español.

10) Utilizar recursos informáticos y virtuales para la resolución de problemas lingüísticos en la interpretación o formulación de textos jurídicos.

11) Preparar y ofrecer presentaciones académicas orales sobre temas jurídicos en inglés.

12) Utilizar recursos informáticos para la confección de glosarios monolingües o bilingües relacionados con temas jurídicos.

13) Utilizar recursos virtuales para la obtención de información encaminada a la contextualización del lenguaje jurídico en inglés o a la comunicación de dicha información.

V. Objetivos actitudinales

14) Trabajar en equipo con profesionales del derecho y ámbitos afines.
15) Ser consciente de los contenidos que se precisan saber para desarrollar una investigación.

 

 

Dades generals

Codi: 38613
Professor/a responsable:
CAMPOS PARDILLOS, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix