Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D'ECOSISTEMES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La restauración ecológica, según la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica, consiste en “asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos”. El objetivo de la restauración ecológica es la conservación y reposición del capital natural, así como la restitución de los servicios ecosistémicos para su disfrute y aprovechamiento por parte de la sociedad.

La práctica de la restauración ecológica consiste en inducir una mínima perturbación (o secuencia de perturbaciones) en el espacio degradado con el fin de desencadenar un proceso espontáneo de reconfiguración del sistema en la dirección deseada. Al no existir recetas extrapolables, cada proyecto de restauración ecológica se inicia con un diagnóstico ecológico específico e individualizado. 

Esta asignatura es obligatoria y pretende proporcionar al estudiante una base sólida y actualizada de los diferentes métodos existentes de análisis y diagnosis del medio natural. Para ello se establecen áreas de estudio en las que el alumnado aprenderá a diseñar un diagnóstico, con su plan de trabajo y muestreo, basados en los conocimientos suficientes de los ambientes estudiados. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE20 : Conèixer i avaluar l'estat de conservació i degradació dels ecosistemes.
 • CE22 : Calcular i utilitzar indicadors de l'estat dels ecosistemes.
 • CE5 : Adquirir la capacitat d'anàlisi de processos, fluxos i balanços en ecosistemes.

 

Competències genèriques de grau

 • B1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • B4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • B6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • B7 : Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Proporcionar a l'alumnat una base sòlida i actualitzada dels diversos mètodes d'anàlisi i diagnosi del medi natural.
 2. Saber aplicar, en cada cas, les tècniques i eines apropiades.
 3. Interpretar els resultats i fer-ne una avaluació correcta.

A més, cal saber dissenyar un pla de treball i mostreig i aconseguir els coneixements suficients per a cada ambient estudiat, amb aquestes finalitats:

 1. Descriure el medi físic i biòtic i relacionar els diversos components dels ecosistemes.
 2. Analitzar de manera integrada el medi i els problemes ambientals associats a àrees continentals, litorals i marines.
 3. Identificar processos de degradació del medi ambient.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

En concreto, saber diseñar un plan de trabajo y muestreo, y conseguir los conocimientos suficientes par cada uno de los ambientes estudiados. En concreto se perseguirán los siguientes objetivos:
1- Describir el medio físico y biótico, y relacionar los diversos componentes de los ecosistemas.
2- Analizar de manera integrada el medio y los problemas ambientales asociados a áreas continentales, litorales y marinas.
3- Identificar procesos de degradación del medio ambiente.

 

 

Dades generals

Codi: 36000
Professor/a responsable:
SANCHEZ MONTAHUD, JUAN RAFAEL
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,20
Càrrega no presencial: 6,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,28
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,52
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix