Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ ECONÒMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El alumno conocerá los distintos modelos de gestión del agua de abastecimiento, pública, privada o mixta, tanto a nivel nacional como las tendencias internacionales. Desde un planteamiento económico analizaremos todas las actuaciones relacionadas con el ciclo de aprovechamiento del agua, desde su captación hasta su evacuación, evaluando los costes asociados, y como se puede realizar la repercusión de los mismos en el usuario mediante tasas, tarifas y cánones. 

Como aplicaciones prácticas el alumno conocerá la situación de diversos municipios significativos a escala nacional y regional y las posibilidades de gestión integrada de recursos a escala comarcal

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de síntesi i anàlisi de les diferents fonts d'informació de manera crítica.
 • CG2 : Capacitat per a treballar en equip, així com de liderar, organitzar, planificar i supervisar grups d'investigació i de treball multidisciplinaris i multiculturals. Motivació per la qualitat.
 • CG3 : Capacitat per a aplicar el coneixement adquirit i comprendre problemes complexos i multidimensionals. Adaptació a noves situacions.
 • CG4 : Capacitat per a processar, interpretar i presentar dades utilitzant tècniques d'anàlisis qualitatives i quantitatives.
 • CG5 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG6 : Habilitat d'investigació. Iniciativa i esperit innovador. Capacitat per a identificar i valorar tecnologies emergents.
 • CG7 : Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica i conèixer la terminologia anglesa relacionada amb les matèries.
 • CG8 : Capacitat d'adaptació a les necessitats socials i empresarials.
 • CG9 : Sensibilitat pels temes mediambientals i per la conservació de recursos naturals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Coneixement dels models d'administració pública de l'aigua.
 • CE16 : Capacitat per a valorar els costos i la seua recuperació. Conceptes de taxes i tarifes. Cànon de sanejament i cànon d'abocament.
 • CE17 : Aptitud per a avaluar diferents alternatives de gestió des d'una aproximació integral i multidisciplinària, i seleccionar la més eficient en un marc de desenvolupament sostenible.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua de la Universidad de Alicante Página 32 de 126 dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB3 : Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4 : Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El objetivo que se persigue con éste módulo es que el alumno sea capaz de identificar, analizar y comparar los diferentes sistemas de gestión del agua de abastecimiento, tanto las fortalezas como las debilidades de cada uno de los modelos.

Asimismo, el alumno conocerá y será capaz de identificar cada uno de los costes asociados a cada una de las etapas del ciclo del agua, así como los instrumentos necesarios para su recuperación en base a las Directivas Europeas, todo desde un punto de vista de la gestión sostenible del agua de abastecimiento.

Además, analizaremos las posibles formas de regulación de un sector tan relevante como el abastecimiento de agua.

 

 

Dades generals

Codi: 37620
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix