Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
NORMATIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

 La asignatura aborda un estudio completo del Derecho de Aguas en España. Se facilitan previamente unos datos generales sobre normativa con el objeto de proporcionar una introducción básica al derecho, sus fuentes y metodologías, principalmente dirigida a los alumnos que no están familiarizados con esta rama del conocimiento. Una vez sentadas dichas bases, se estudian todos los aspectos de la normativa de aguas: régimen de titularidad, planificación hidrológica, administración del agua, acceso al recurso y protección de su calidad ambiental.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de síntesi i anàlisi de les diferents fonts d'informació de manera crítica.
 • CG3 : Capacitat per a aplicar el coneixement adquirit i comprendre problemes complexos i multidimensionals. Adaptació a noves situacions.
 • CG7 : Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica i conèixer la terminologia anglesa relacionada amb les matèries.
 • CG8 : Capacitat d'adaptació a les necessitats socials i empresarials.
 • CG9 : Sensibilitat pels temes mediambientals i per la conservació de recursos naturals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Coneixement de la normativa més significativa relacionada amb la gestió del recurs, amb èmfasi en la Directiva marc de l'aigua.
 • CE17 : Aptitud per a avaluar diferents alternatives de gestió des d'una aproximació integral i multidisciplinària, i seleccionar la més eficient en un marc de desenvolupament sostenible.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua de la Universidad de Alicante Página 32 de 126 dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB3 : Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4 : Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El alumno debera conocer los fundamentos bàsicos del Derecho de Aguas. Podrà manejar recursos informaticos relacionados con la busqueda de legislaciòn y jurisprudencia (Bases de datos, CENDOJ, etc).

 

 

Dades generals

Codi: 37614
Professor/a responsable:
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix