Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIES PER AL TRACTAMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El alumno aprenderá los aspectos fundamentales conceptuales y de diseño de las tecnologías más habituales de carácter físico, químico y biológico empleadas para el tratamiento de aguas, así como las tecnologías avanzadas y las nuevas tecnologías emergentes basadas en membranas. Se realizan ejercicios numéricos y prácticas de laboratorio sobre algunas de estas operaciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de síntesi i anàlisi de les diferents fonts d'informació de manera crítica.
 • CG2 : Capacitat per a treballar en equip, així com de liderar, organitzar, planificar i supervisar grups d'investigació i de treball multidisciplinaris i multiculturals. Motivació per la qualitat.
 • CG3 : Capacitat per a aplicar el coneixement adquirit i comprendre problemes complexos i multidimensionals. Adaptació a noves situacions.
 • CG4 : Capacitat per a processar, interpretar i presentar dades utilitzant tècniques d'anàlisis qualitatives i quantitatives.
 • CG5 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG6 : Habilitat d'investigació. Iniciativa i esperit innovador. Capacitat per a identificar i valorar tecnologies emergents.
 • CG7 : Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica i conèixer la terminologia anglesa relacionada amb les matèries.
 • CG9 : Sensibilitat pels temes mediambientals i per la conservació de recursos naturals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Aptitud per a avaluar diferents alternatives de gestió des d'una aproximació integral i multidisciplinària, i seleccionar la més eficient en un marc de desenvolupament sostenible.
 • CE8 : Coneixement de les tecnologies convencionals i avançades, i de les noves tecnologies de membranes, per al tractament de l'aigua, i capacitat per a la seua selecció a partir de la qualitat de l'aigua bruta i tractada, i dels possibles escenaris de gestió.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua de la Universidad de Alicante Página 32 de 126 dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB3 : Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4 : Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Conocimiento de las tecnologías convencionales y avanzadas, y de las nuevas tecnologías de membranas, para el tratamiento del agua, y capacidad para su selección en función de la calidad del agua bruta y tratada, y de los posibles escenarios de gestión.

 

 

Dades generals

Codi: 37610
Professor/a responsable:
BOLUDA BOTELLA, NURIA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,38
Crèdits pràctics: 1,90
Càrrega no presencial: 5,72

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,38
  Crèdits pràctics: 1,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix