Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUALITAT DE LES AIGÜES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Se describen los componentes de cualquier naturaleza presentes en el agua. Se desarrollan los aspectos teóricos sobre equilibrios y los fenómenos que tienen lugar tanto de forma natural como inducida artificialmente o por la presencia de contaminantes. Se definen los parámetros de calidad que evalúan la contaminación, incluyendo los contaminantes prioritarios y emergentes. El alumno realiza prácticas de laboratorio para la determinación de algunos parámetros. Complementariamente el alumno conoce los sistemas de gestión de calidad y la implantación de un sistema integrado de gestión.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a treballar en equip, així com de liderar, organitzar, planificar i supervisar grups d'investigació i de treball multidisciplinaris i multiculturals. Motivació per la qualitat.
 • CG3 : Capacitat per a aplicar el coneixement adquirit i comprendre problemes complexos i multidimensionals. Adaptació a noves situacions.
 • CG4 : Capacitat per a processar, interpretar i presentar dades utilitzant tècniques d'anàlisis qualitatives i quantitatives.
 • CG6 : Habilitat d'investigació. Iniciativa i esperit innovador. Capacitat per a identificar i valorar tecnologies emergents.
 • CG7 : Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica i conèixer la terminologia anglesa relacionada amb les matèries.
 • CG8 : Capacitat d'adaptació a les necessitats socials i empresarials.
 • CG9 : Sensibilitat pels temes mediambientals i per la conservació de recursos naturals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Aptitud per a avaluar diferents alternatives de gestió des d'una aproximació integral i multidisciplinària, i seleccionar la més eficient en un marc de desenvolupament sostenible.
 • CE4 : Coneixement de la composició i propietats de les aigües i els fenòmens químics i físics que tenen lloc tant de forma natural com induïts artificialment, o per la presència de contaminants.
 • CE5 : Coneixement dels components biològics relacionats amb la vida en l'aigua i la seua rellevància sobre la qualitat de l'aigua i la seua depuració.
 • CE6 : Coneixement dels paràmetres indicadors de contaminació física, química i biològica de les aigües, i de les tècniques per a determinar-la.
 • CE7 : Coneixement dels sistemes de gestió de la qualitat en els laboratoris analítics. Capacitat per a optimitzar la gestió dels recursos humans i materials.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua de la Universidad de Alicante Página 32 de 126 dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB3 : Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4 : Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Conocimiento de la composición y propiedades de las aguas y los fenómenos químicos y físicos que tienen lugar tanto de forma natural como inducidos artificialmente, o por la presencia de contaminantes.
 • Conocimiento de los componentes biológicos relacionados con la vida en el agua y su relevancia sobre la calidad del agua y su depuración.
 • Conocimiento de los parámetros indicadores de contaminación física, química y biológica de las aguas, y de las técnicas para su determinación.
 • Conocimiento de los sistemas de gestión de la calidad en los laboratorios analíticos.

 

 

Dades generals

Codi: 37604
Professor/a responsable:
LABARTA REYES, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 2,48
Crèdits pràctics: 2,32
Càrrega no presencial: 7,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,74
  Crèdits pràctics: 1,06
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,16
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix