Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Las prácticas tienen por objeto que el alumnado complete su formación como especialista en la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/ lenguas extranjeras integrando lo aprendido a través de las diferentes asignaturas en la observación crítica y asimilativa de la docencia en el centro en el que realice prácticas de enseñanza, en su actuación como docente en el aula, en el diseño de materiales o en la realización de tareas relacionadas con la investigación de las múltiples cuestiones que suscita la enseñanza del español y el inglés como segundas lenguas o lenguas extranjeras.
Dado que existe la posibilidad de que las prácticas se realicen en algunos centros de enseñanza (universidades e institutos) del Espacio Europeo con las que esté en vigor un convenio de cooperación al respecto, la asignatura promoverá la movilidad y posibilitará adquirir experiencia de primera mano sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras en otro país del Espacio Europeo de Educación Superior; asimismo, permitirá al alumnado probar la relevancia y aplicabilidad de los conceptos, teorías, estrategias, etc., aprendidos y perfilar su proyecto para el Trabajo Fin de Máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG2 : Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CEE2 : Conèixer models i teories lingüístiques sobre l'ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres que serveixen de base per a la investigació en la matèria, així com per a la planificació fonamentada i avaluació de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CEE3 : Conèixer i valorar les possibilitats que brinden les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a eina per a la investigació i l'aprenentatge autònom així com per al desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge de segones llengües/llengües estrangeres.
 • CEE4 : Conèixer aspectes lingüístics de l'espanyol o de l'anglès, en els diferents nivells i destreses comunicatives, pertinents des del punt de vista de la investigació i de la docència, així com línies i mètodes d'investigació específics d'aquestes matèries.
 • CEE5 : Conèixer el paper de la literatura i cultura de l'espanyol i/o anglès com a instrument per al desenvolupament de la competència comunicativa de la llengua, així com les línies i possibilitats d'investigació en aquest àmbit.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE13 : Aplicar els coneixements adquirits en la planificació i desenvolupament de programes docents que seran implementats en les pràctiques del Màster, així com a l'anàlisi d'actuacions i contextos docents.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CAE14 : Tenir una actitud flexible i crítica davant de la diversitat de teories, tendències i metodologies en la investigació sobre ensenyament de segones llengües (espanyol o anglès).
 • CAE15 : Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
 • CAE16 : Demostrar capacitat per a la col·laboració, el compromís i la responsabilitat en les tasques individuals i conjuntes que es requereixen per a formar-se com a futur docent i investigador en anglès / espanyol.
 • CAE17 : Mostrar una actitud positiva davant del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual partint de l'ensenyament de l'anglès/espanyol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar el projecte curricular.
 • Reflexionar sobre l'aplicabilitat del que s'ha aprés.
 • Analitzar, de manera crítica i constructiva, actuacions docents.
 • Analitzar mètodes, materials i tècniques d'avaluació.
 • Aplicar el que s'ha aprés a la planificació i el desenvolupament d'unitats docents.
 • Usar adequadament termes i eines conceptuals.
 • Fer el portafolis.
 • Ser responsable en els treballs indviduals.
 • Col·laborar en els treballs col·lectius.
 • Desenvolupar una actitud flexible i crítica davant la diversitat de mètodes, teories i perspectives.
 • Actuar d'acord amb els valors del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar autònomament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objetivos conceptuales

1. Conocer modelos, métodos, materiales, herramientas, etc., que modelan la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/ lenguas extranjeras en entornos concretos.

Objetivos procedimentales
2. Ser capaz de analizar, para adaptar a ellos sus conocimientos, los contextos en que se desarrolla la docencia.
3. Ser capaz aplicar lo aprendido en las diferentes asignaturas cuando lleve a cabo las tareas que se le asignen en el periodo de realización de las prácticas.
4. Comprobar la aplicabilidad de lo aprendido en los contextos concretos en que realice sus tareas y, con miras a la mejora identificar carencias.
5. Desarrollar su capacidad para el aprendizaje continuo que requiere la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas, lenguas extranjeras.
6. Reflejar sus análisis y experiencias en una memoria que recoja sus actividades, valoraciones, reflexiones críticas y las relacione con las competencias.

Objetivos actitudinales

7. Mostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas.
8. Demostrar responsabilidad en las tareas individuales.
9. Ser capaz de contribuir a crear un clima de trabajo adecuado.
10. Mostrar capacidad para la autocrítica y la crítica constructiva.
11. Mostrar interés por la actualización del conocimiento en las materias propias del máster.
12. Realizar sus tareas de forma acorde con los valores sociales y culturales de la Europa actual.

 

 

Dades generals

Codi: 39024
Professor/a responsable:
MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix