Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

 

Los estudios del Máster en  Español e Inglés como Segundas Lenguas, Lenguas Extranjeras  incluyen un Trabajo de Fin del Máster  orientado a la evaluación de las competencias generales asociadas a la titulación. Consistirá en el diseño y desarrollo de un trabajo de iniciación a la investigación sobre algún aspecto relacionado con las materias cursadas en el Máster y tiene por objeto que el/la alumno/a muestre su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster, para exponer sus conocimientos, argumentos y conclusiones de un modo claro y, por tanto, para acceder al periodo de investigación. El trabajo estará tutorizado por un profesor o profesora con el grado de doctor y, conforme a las normativas, será presentado y defendido públicamente ante un tribunal una vez concluidas el resto de las asignaturas previstas en el plan de estudios.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG2 : Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CCE1 : Conèixer les fases del treball investigador i els mètodes específics per a la investigació en l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CEE2 : Conèixer models i teories lingüístiques sobre l'ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres que serveixen de base per a la investigació en la matèria, així com per a la planificació fonamentada i avaluació de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CEE3 : Conèixer i valorar les possibilitats que brinden les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a eina per a la investigació i l'aprenentatge autònom així com per al desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge de segones llengües/llengües estrangeres.
 • CEE4 : Conèixer aspectes lingüístics de l'espanyol o de l'anglès, en els diferents nivells i destreses comunicatives, pertinents des del punt de vista de la investigació i de la docència, així com línies i mètodes d'investigació específics d'aquestes matèries.
 • CEE5 : Conèixer el paper de la literatura i cultura de l'espanyol i/o anglès com a instrument per al desenvolupament de la competència comunicativa de la llengua, així com les línies i possibilitats d'investigació en aquest àmbit.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE7 : Aplicar els coneixements lingüístics adquirits a la planificació i desenvolupament d'un treball d'iniciació a la investigació sobre aspectes relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol i/o anglès (L2/LI) que comunique de manera clara i sense ambigüitats els seus coneixements i arguments.
 • CPE9 : Ser capaç d'aplicar l'après sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a l'organització i planificació personal, el descobriment de fonts d'informació i la investigació, així com per al desenvolupament de treballs i de les activitats en l'aula.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CAE14 : Tenir una actitud flexible i crítica davant de la diversitat de teories, tendències i metodologies en la investigació sobre ensenyament de segones llengües (espanyol o anglès).
 • CAE15 : Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
 • CAE17 : Mostrar una actitud positiva davant del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual partint de l'ensenyament de l'anglès/espanyol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç d'integrar el que s'ha aprés en un treball d'iniciació a la investigació en matèria d'espanyol o anglés com a L2/LE.
 • Usar de manera analítica i comprensible la bibliografia de referència.
 • Usar adequadament termes i eines conceptuals.
 • Exposar de manera clara, coherent i estructurada.
 • Argumentar pertinentment.
 • Ser responsable en el treball indvidual.
 • Desenvolupar una actitud flexible i crítica davant la diversitat de mètodes, teories, perspectives.
 • Actuar segons els valors del multilingüisme i el multiculturalisme de l'Europa actual.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar autònomament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

Objetivos conceptuales

1. Que el alumnado profundice en un área de interés relacionada con los contenidos del Máster.

 

Objetivos procedimentales

 

2. Que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en el Máster a la elaboración de un trabajo de iniciación a la investigación, referido a alguna de las materias del título, que comunique de modo claro y sin ambigüedades sus conocimientos y argumentos.

 

 Objetivos actitudinales

 

3. Que los alumnos y alumnas desarrollen su responsabilidad en las tareas individuales.

4. Que desarrollen una actitud crítica y autocrítica

5. Que desarrollen y mantengan el interés por la actualización del conocimiento en la materia propia del módulo.

6. Que manifiesten en el desarrollo de sus tareas valores sociales y culturales acordes con el multilingüismo y multiculturalismo de la Europa actual.

 

 

Dades generals

Codi: 39020
Professor/a responsable:
MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,45

Estudis en què s'imparteix