Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA I CULTURA ANGLESES EN L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS L2/LI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Formación sobre el papel de la cultura y literatura en lengua inglesa como exponente y recurso de transmisión cultural, en la enseñanza del inglés como segunda lengua/lengua extranjera y el desarrollo de la investigación en esta materia. Incluye formación sobre la integración de la cultura y la literatura en lengua inglesa en el desarrollo de la compentencia linguística del inglés y aspectos relativos a géneros, la selección de textos y su utilización en el diseño de actividades y la planificación de los contenidos. Incluye así mismo formación sobre líneas de investigación y sobre métodos de investigación específicos para estas materias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CEE5 : Conèixer el paper de la literatura i cultura de l'espanyol i/o anglès com a instrument per al desenvolupament de la competència comunicativa de la llengua, així com les línies i possibilitats d'investigació en aquest àmbit.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE11 : Ser capaç de seleccionar i utilitzar textos literaris espanyols/anglesos adequats per al desenvolupament de la competència lingüística i l'aproximació al context sociocultural de les llengües respectives.
 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1. Que el alumno conozca y sea capaz de seleccionar textos literarios ingleses en la clase de inglés L2/LE como instrumento para el desarrollo de la competencia linguística y la aproximación al contexto sociocultural de los países de habla inglesa. 2. Que el alumno sea capaz de aplicar lo aprendido al diseño de actividades docentes relacionadas con la incorporación de la literatura y la cultura inglesas en la clase de inglés L2/LE. 3.Que el alumno sea capaz de seleccionar, de forma fundamentada, materiales para la integración de la literatura y cultura en la clase de inglés L2/LE. 4. Que el alumno conozca y utilice de manera analítica y comprensiva bibliografía de referencia. 5. Que el alumno conozca y utilice bases de datos y otras herramientas adecuadas para trabajar la materia. 6. Que el alumno sea capaz de sintetizar y analizar contenidos relacionados con la materia y de exponer sus ideas con orden, claridad y coherencia. 7. Que el alumno sea capaz de elaborar un trabajo relacionado con la integración de la literatura y cultura en la clase de ingles L2/LE. 8. Que el alumno adopte una actitud responsable en las tareas individuales y colectivas. 9. Que el alummno asuma y manifieste en sus tareas valores sociales y culturales acordes con la Europa actual.

 

 

Dades generals

Codi: 39014
Professor/a responsable:
KERSLAKE YOUNG, LORRAINE JOANNA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix