Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LÈXIC. ANGLÈS L2/LI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura aborda el léxico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua/lengua extranjera, observando contrastes lingüísticos y peculiaridades, criterios de selección y planificación de contenidos, métodos, técnicas, y herramientas de consulta, todo ello encaminado a la programación y puesta en práctica de la enseñanza del léxico en la clase de inglés como segunda lengua/lengua extranjera. Al mismo tiempo, pretende iniciar al alumnado en la investigación en el léxico de las lenguas extranjeras y las segundas lenguas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG2 : Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CEE4 : Conèixer aspectes lingüístics de l'espanyol o de l'anglès, en els diferents nivells i destreses comunicatives, pertinents des del punt de vista de la investigació i de la docència, així com línies i mètodes d'investigació específics d'aquestes matèries.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE10 : Ser capaç de seleccionar i planificar, de manera fonamentada, continguts, activitats, materials i tècniques d'avaluació per a l'ensenyament / aprenentatge de l'espanyol/anglès com a L2/L1 en els nivells que componen la llengua i en relació amb diferents destreses, tenint en compte els problemes específics que plantegen i la diversitat de contextos docents.
 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE8 : Aplicar models i teories sobre ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, així com els coneixements adquirits sobre nivells, destreses i el paper de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència, a la realització d'activitats (estudi de casos, resolució de problemes, etc.) i desenvolupament de treballs acadèmics plantejats en les diferents matèries.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CAE14 : Tenir una actitud flexible i crítica davant de la diversitat de teories, tendències i metodologies en la investigació sobre ensenyament de segones llengües (espanyol o anglès).
 • CAE15 : Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
 • CAE16 : Demostrar capacitat per a la col·laboració, el compromís i la responsabilitat en les tasques individuals i conjuntes que es requereixen per a formar-se com a futur docent i investigador en anglès / espanyol.
 • CAE17 : Mostrar una actitud positiva davant del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual partint de l'ensenyament de l'anglès/espanyol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

4.1. Objetivos formativos 1. Comprender la relación del léxico con otros niveles de la estructura de la lengua en el proceso de aprendizaje-enseñanza. 2. Conocer las variedades léxicas del inglés y los factores sociales, culturales y situacionales relacionados con ellas. 3. Conocer las diversas teorías que explican el proceso de aprendizaje del vocabulario y las que desarrollan su enseñanza. 4. Conocer los distintos planteamientos metodológicos sobre la enseñanza y el aprendizaje del léxico del inglés como L2/LE. 5. Conocer y valoren materiales, recursos, tipos de actividades para la enseñanza del léxico del inglés L2/LE. 6. Conocer los instrumentos de evaluación del aprendizaje del léxico del inglés como L2/LE dependiendo del nivel del alumnado, alumno o alumna. 7. Conocer bibliografía especializada sobre la enseñanza del léxico del inglés como L2/LE. 8. Conocer las principales líneas de investigación en el ámbito del léxico aplicado al inglés como segunda lengua/ lengua extranjera. 4.2. Objetivos procedimentales 9. Utilizar la terminología inherente a los conceptos relacionados con el componente léxico del inglés. 10. Ser capaces de fundamentar las decisiones docentes aplicando las distintas teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje del léxico del inglés como L2/LE. 11. Ser capaces de seleccionar, de forma razonada, métodos y técnicas para desarrollar la enseñanza del léxico del inglés como lengua extranjera. 12. Ser capaces de seleccionar los contenidos para la clase de enseñanza de vocabulario del inglés L2/LE en función de las necesidades del alumnado. 13. Ser capaces de seleccionar y utilizar los instrumentos de evaluación adecuados al nivel del alumnado. 14. Que sean capaces de utilizar determinados recursos, como los diccionarios, para potenciar el autoaprendizaje del alumnado. 15. Ser capaces de diseñar actividades y materiales para la enseñanza del vocabulario del inglés L2/LE. 16. Utilizar de manera analítica y comprensiva bibliografía de referencia. 17. Ser capaces de sintetizar y analizar contenidos relacionados con la materia y de exponer sus ideas con orden, claridad y coherencia. 18. Ser capaces de diseñar y elaborar un trabajo sobre alguno de los aspectos del léxico del inglés desde la perspectiva de su enseñanza como L2/LE. 4.3. Objetivos actitudinales 19. Desarrollar una actitud crítica pero flexible respecto a la enseñanza de lenguas, por lo que se refiere a los métodos y enfoques de la enseñanza del léxico del inglés L2/LE. 20. Desarrollar una capacidad autocrítica que les permita formarse de manera autónoma y constante. 21. Ser capaces de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza del léxico del inglés L2/LE. 22. Desarrollar su capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas. 23. Asumir una actitud responsable en las tareas individuales y colaborativas. 24. Desarrollar la capacidad para llevar a cabo su trabajo de manera autónoma 25. Asumir y manifestar en sus tareas valores sociales y culturales acordes con la Europa actual y con la promoción del desarrollo sostenible. 26. Ser conscientes del componente del léxico relacionado con el género a la hora de plantear objetivos y actividades de aprendizaje.

 

 

Dades generals

Codi: 39011
Professor/a responsable:
BALTEIRO FERNANDEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix