Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONÈTICA. ANGLÈS L2/LI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Estudio de los recursos para la enseñanza de la pronunciación inglesa. Reflexión en torno a los problemas fonéticos y fonológicos más comunes en la producción oral de los estudiantes de inglés como lengua extranjera y análisis de los recursos para su diagnóstico y corrección.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG2 : Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CEE4 : Conèixer aspectes lingüístics de l'espanyol o de l'anglès, en els diferents nivells i destreses comunicatives, pertinents des del punt de vista de la investigació i de la docència, així com línies i mètodes d'investigació específics d'aquestes matèries.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE10 : Ser capaç de seleccionar i planificar, de manera fonamentada, continguts, activitats, materials i tècniques d'avaluació per a l'ensenyament / aprenentatge de l'espanyol/anglès com a L2/L1 en els nivells que componen la llengua i en relació amb diferents destreses, tenint en compte els problemes específics que plantegen i la diversitat de contextos docents.
 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE8 : Aplicar models i teories sobre ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, així com els coneixements adquirits sobre nivells, destreses i el paper de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència, a la realització d'activitats (estudi de casos, resolució de problemes, etc.) i desenvolupament de treballs acadèmics plantejats en les diferents matèries.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CAE14 : Tenir una actitud flexible i crítica davant de la diversitat de teories, tendències i metodologies en la investigació sobre ensenyament de segones llengües (espanyol o anglès).
 • CAE15 : Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
 • CAE16 : Demostrar capacitat per a la col·laboració, el compromís i la responsabilitat en les tasques individuals i conjuntes que es requereixen per a formar-se com a futur docent i investigador en anglès / espanyol.
 • CAE17 : Mostrar una actitud positiva davant del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual partint de l'ensenyament de l'anglès/espanyol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Objectius conceptuals

 1. Conéixer els eines conceptuals necessàries per a ensenyar la pronúncia en anglés com a L2/LE.
 2. Comprendre la relació de la pronúncia amb les destreses oral i auditiva.
 3. Conéixer i analitzar els problemes específics que planteja la pronúncia en anglés, des del punt de vista de l'ensenyament com a L2/LE.
 4. Conéixer i analitzar els errors més freqüents en l'aprenentatge de la pronúncia en anglés com a L2/LE.
 5. Dominar formes adequades de correcció i tractament d'errors en la pronúncia de l'anglés.
 6. Conéixer, analitzar i valorar materials per a ensenyar la pronúncia de l'anglés com a L2/LE.
 7. Conéixer i valorar tècniques i estratègies per a ensenyar la pronúncia de l'anglés com L2/LE.
 8. Conéixer eines i mètodes específics per a avaluar de la pronúncia de l'anglés com a L2/LE.
 9. Conéixer els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb la fonètica de l'anglés com a L2/LE.
 10. Conéixer bibliografia especialitzada sobre la matèria, a més d'altres recursos per a aprendre (materials, recursos en línia, etc.).
 11. Conéixer les perspectives i possibilitats en la investigació del nivell fonètic, en el marc de l'ensenyament de l'anglés com a L2/LE.

Objectius procedimentals

 1. Ser capaç d'utilitzar adequadament les eines conceptuals fonètiques, per a analitzar la pronúncia, la planificació i les activitats associades a l'ensenyament de la pronúncia de l'anglés com a L2/LE.
 2. Ser capaç de relacionar la pronúncia i les destreses oral i auditiva en la planificació i implementació de l'ensenyament de l'anglés com a L2/LE.
 3. Ser capaç de seleccionar continguts i planificar activitats per a ensenyar la pronúncia de l'anglés com a L2/LE, tenint en compte els problemes específics que planteja.
 4. Ser capaç de fer diagnòstics adequats i fonamentats dels errors de pronúncia en l'aprenentatge de l'anglés com a L2/LE.
 5. Ser capaç de seleccionar fonamentadament materials per a ensenyar la pronúncia de l'anglés com a L2/LE
 6. Ser capaç de seleccionar i utilitzar fonamentadament tècniques i estratègies per a ensenyar la pronúncia de l'anglés com a L2/LE.
 7. Utilitzar recursos tecnològics en relació amb l'ensenyament d'anglés com a LE/L2.
 8. Ser capaç de seleccionar i aplicar, fonamentadament, mètodes i eines d'avaluació de la pronúncia en l'ensenyament d'anglés com a LE/L2.
 9. Ser capaç d'integrar de manera adequada l'ensenyament de la pronúncia en la planificació de l'ensenyament d'anglés com a L2/LE.
 10. Utilitzar, analíticament i comprensiva, la bibliografia de referència.
 11. Ser capaç de sintetitzar i analitzar continguts relacionats amb la matèria i d'exposar-ne les idees amb ordre, claredat i coherència.
 12. Ser capaç de dissenyar i elaborar un treball sobre algun dels aspectes de la fonètica de l'anglés com a L2/LE i incorporar els conceptes apresos i la lectura de la bibliografia especialitzada.

Objectius actitudinals

 1. Desenvolupar una actitud crítica, però flexible, respecte a l'ensenyament de llengües, pel que fa als mètodes i enfocaments de l'ensenyament de la pronúncia de l'anglés com a L2/LE.
 2. Desenvolupar una capacitat autocrítica per a formar-se de manera autònoma i constant.
 3. Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de la fonètica de l'anglés com a L2/LE.
 4. Col·laborar, comprometre's i ser responsable en els treballs conjunts.
 5. Assumir una actitud responsable en els treballs individuals i col·laboratius.
 6. Treballar autònomament.
 7. Assumir i manifiestar en el treball valors socials i culturals de l'Europa actual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante una formación teórico-práctica que le permita abordar los principales problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la pronunciación inglesa. Una parte importante de esta formación consistirá en el desarrollo de aptitudes para la investigación en este campo.

 

 

Dades generals

Codi: 39009
Professor/a responsable:
LILLO BUADES, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix