Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ESPANYOL L2/LI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En esta asignatura se estudian las destrezas, las estrategias, los aspectos sociológicos y culturales implicados en la comunicación escrita y en la construcción de diversos tipos de textos en español, desde la perspectiva del español como lengua extranjera. Así mismo, también se observan y se analizan los métodos y modelos, los tipos de materiales y las actividades para la planificación de la enseñanza y la aplicación práctica de los profesores de español como lengua extranjera.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG2 : Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CEE4 : Conèixer aspectes lingüístics de l'espanyol o de l'anglès, en els diferents nivells i destreses comunicatives, pertinents des del punt de vista de la investigació i de la docència, així com línies i mètodes d'investigació específics d'aquestes matèries.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE10 : Ser capaç de seleccionar i planificar, de manera fonamentada, continguts, activitats, materials i tècniques d'avaluació per a l'ensenyament / aprenentatge de l'espanyol/anglès com a L2/L1 en els nivells que componen la llengua i en relació amb diferents destreses, tenint en compte els problemes específics que plantegen i la diversitat de contextos docents.
 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE8 : Aplicar models i teories sobre ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, així com els coneixements adquirits sobre nivells, destreses i el paper de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència, a la realització d'activitats (estudi de casos, resolució de problemes, etc.) i desenvolupament de treballs acadèmics plantejats en les diferents matèries.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CAE14 : Tenir una actitud flexible i crítica davant de la diversitat de teories, tendències i metodologies en la investigació sobre ensenyament de segones llengües (espanyol o anglès).
 • CAE15 : Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
 • CAE16 : Demostrar capacitat per a la col·laboració, el compromís i la responsabilitat en les tasques individuals i conjuntes que es requereixen per a formar-se com a futur docent i investigador en anglès / espanyol.
 • CAE17 : Mostrar una actitud positiva davant del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual partint de l'ensenyament de l'anglès/espanyol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

COMPETENCIAS

Competencias generales universidad: CGUA2, CGUA3.

Competencias generales del título: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6.

Competencias conceptuales específicas: CCE4, CCE6.

Competencias procedimentales específicas: CPE8, CPE10, CPE12.

Competencias actitudinales específicas: CAE14, CAE15, CAE16, CAE17.

OBJETIVOS FORMATIVOS: (Síntesis de los objetivos por cuestioón de espacio físico)

CONCEPTUALES: Conocer, en relación a la comprensión y a la expresión escrita, los conceptos clave, las perspectivas metodológicas, la competencia comunicativa (MRE), la relación de la comprensión y la expresión escrita en los niveles lingüísticos en el español como L2/LE. Conocer y analizar la problemática de la comprensión y de la expresión escrita en españos y sepan analizar y valorar los materiales existentes, así como las técnicas y las estrategias, y los métodos y las herramientas necesarias para su evaluación y también, los recursos tecnológicos existentes, la bibliografía sobre la materia y las posibilidades y perspectivas en la investigación en comprensión y expresión escrita en español.

PROCEDIMENTALES: Utilizar y aplicar la terminología, las herramientas, la planificación, los contenidos, las actividades, los materiales, las estrategias, las destrezas tecnológicas, las herramientas y materiales de evaluación, la integración de estas destrezas en la enseñanza del español como L2/LE, así como que sepan utilizar la bilbiografía, sintetizar los contenidos, y diseñar y elaborar un trabajo de investigación en esta material.

ACTITUDINALES: Desarrollar una actitud crítica respecto a la enseñanza de lenguas, una capacidad autocrítica que les permita formarse de manera autónoma y constante, trabajar en equipo, mantener una actitid responsable, autónoma y, por último, asumir y manifrstar en su trabajo los valores sociales y culturales acordes con la Europa actual.

 

 

Dades generals

Codi: 39007
Professor/a responsable:
MARTINEZ EGIDO, JOSE JOAQUIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix