Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ESPANYOL L2/LI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Estudio de la integración de contenidos gramaticales, culturales y estratégicos en el discurso oral en español, así como de los elementos verbales y no verbales de las estrategias de la audición, de los medios audiovisuales y de la conversación en la enseñanza de ELE, de los materiales destinados a la clase de conversación y su aplicación en la clase de ELE, y, en general, de los diferentes componentes implicados en la programación de la enseñanza-aprendizaje de la comprensión y expresión orales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG2 : Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CEE4 : Conèixer aspectes lingüístics de l'espanyol o de l'anglès, en els diferents nivells i destreses comunicatives, pertinents des del punt de vista de la investigació i de la docència, així com línies i mètodes d'investigació específics d'aquestes matèries.
 • CEE5 : Conèixer el paper de la literatura i cultura de l'espanyol i/o anglès com a instrument per al desenvolupament de la competència comunicativa de la llengua, així com les línies i possibilitats d'investigació en aquest àmbit.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE10 : Ser capaç de seleccionar i planificar, de manera fonamentada, continguts, activitats, materials i tècniques d'avaluació per a l'ensenyament / aprenentatge de l'espanyol/anglès com a L2/L1 en els nivells que componen la llengua i en relació amb diferents destreses, tenint en compte els problemes específics que plantegen i la diversitat de contextos docents.
 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE8 : Aplicar models i teories sobre ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, així com els coneixements adquirits sobre nivells, destreses i el paper de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència, a la realització d'activitats (estudi de casos, resolució de problemes, etc.) i desenvolupament de treballs acadèmics plantejats en les diferents matèries.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CAE14 : Tenir una actitud flexible i crítica davant de la diversitat de teories, tendències i metodologies en la investigació sobre ensenyament de segones llengües (espanyol o anglès).
 • CAE15 : Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
 • CAE16 : Demostrar capacitat per a la col·laboració, el compromís i la responsabilitat en les tasques individuals i conjuntes que es requereixen per a formar-se com a futur docent i investigador en anglès / espanyol.
 • CAE17 : Mostrar una actitud positiva davant del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual partint de l'ensenyament de l'anglès/espanyol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Conceptuales
1.Que los alumnos conozcan los conceptos necesarios para la enseñanza de la comprensión y expresión oral en español como L2/LE como parte de la competencia discursiva.
2.Que conozcan el lugar de la competencia comunicativa, en su dimensión oral y auditiva, en el Marco europeo de referencia
3. Que comprendan la relación de la comprensión y la expresión oral con los niveles lingüísticos y los aspectos culturales
4. Que conozcan y analicen los problemas específicos que plantea la comprensión y la expresión oral en español desde el punto de vista de su enseñanza como L2/LE.
5. Que conozcan, analicen y valoren materiales existentes para la enseñanza de la comprensión y expresión oral  del español como L2/LE.
6. Que conozcan y valoren  técnicas y estrategias para la enseñanza de la comprensión y la expresión oral del español como L2/LE.
7. Que conozcan métodos y herramientas específicos para la evaluación de la comprensión y la expresión oral  del español L2/LE.
8. Que conozcan recursos que brindan las tecnologías de la información y la comunicación en relación con la comprensión y la expresión oral  del español L2/LE.
9. Que conozcan bibliografía especializada sobre la materia así como otros recursos para el aprendizaje (materiales, recursos on-line etc.)
10. Que conozcan perspectivas y posibilidades en la investigación de la competencia discursiva en lo que concierne a la comprensión y la expresión oral en el marco de la enseñanza del español L2/LE.

 

 

Dades generals

Codi: 39006
Professor/a responsable:
RUIZ GURILLO, LEONOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix