Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LÈXIC. ESPANYOL L2/LI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura desarrolla el papel del léxico en el aprendizaje del español como L2/LE, incidiendo en la planificación de la enseñanza-aprendizaje del léxico de acuerdo con el perfil y la finalidad específica del aprendiente de español L2/LE. En ella se abordarán la metodología, materiales, actividades, programación y evaluación de la enseñanza del léxico en la clase de español L2/LE.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG2 : Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CEE4 : Conèixer aspectes lingüístics de l'espanyol o de l'anglès, en els diferents nivells i destreses comunicatives, pertinents des del punt de vista de la investigació i de la docència, així com línies i mètodes d'investigació específics d'aquestes matèries.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE10 : Ser capaç de seleccionar i planificar, de manera fonamentada, continguts, activitats, materials i tècniques d'avaluació per a l'ensenyament / aprenentatge de l'espanyol/anglès com a L2/L1 en els nivells que componen la llengua i en relació amb diferents destreses, tenint en compte els problemes específics que plantegen i la diversitat de contextos docents.
 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE8 : Aplicar models i teories sobre ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, així com els coneixements adquirits sobre nivells, destreses i el paper de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència, a la realització d'activitats (estudi de casos, resolució de problemes, etc.) i desenvolupament de treballs acadèmics plantejats en les diferents matèries.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CAE14 : Tenir una actitud flexible i crítica davant de la diversitat de teories, tendències i metodologies en la investigació sobre ensenyament de segones llengües (espanyol o anglès).
 • CAE15 : Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
 • CAE16 : Demostrar capacitat per a la col·laboració, el compromís i la responsabilitat en les tasques individuals i conjuntes que es requereixen per a formar-se com a futur docent i investigador en anglès / espanyol.
 • CAE17 : Mostrar una actitud positiva davant del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual partint de l'ensenyament de l'anglès/espanyol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

4.1. Objetivos conceptuales

1. Que comprendan el concepto de nivel léxico y lo relacionen con otros niveles de la estructura de la lengua.
2. Que comprendan el concepto de unidad léxica, su tipología y clasificaciones a partir de las propuestas de los diferentes marcos teóricos de la Lingüística actual.
3. Que conozcan los factores sociales, culturales y situacionales presentes en el uso de las unidades léxicas del español.
4. Que conozcan las variedades léxicas del español actual, así como el concepto de norma lingüística aplicado a la enseñanza de una lengua pluricéntrica como el español.
5. Que conozcan las diversas teorías que explican el proceso de aprendizaje del vocabulario y las que desarrollan su enseñanza.
6. Que conozcan los distintos planteamientos metodológicos sobre la enseñanza y el aprendizaje del léxico del español como L2/LE.
7. Que conozcan los instrumentos de evaluación del aprendizaje del léxico del español como L2/LE dependiendo del nivel del alumno.
8. Que conozcan bibliografía especializada, recursos impresos, electrónicos, así como tecnológicos, útiles para desarrollar la enseñanza del léxico del español como L2/LE.
9. Que conozcan las principales líneas de investigación en el ámbito del léxico aplicado a ELE, así como los fundamentos teóricos y metodológicos en que se articulan las diferentes fases del proceso investigador en el ámbito léxico.


4.2. Objetivos procedimentales

1. Que utilicen la terminología inherente a los conceptos relacionados con el componente léxico del español con rigor y propiedad.
2. Que sepan utilizar las principales fuentes documentales que existen en la actualidad sobre el léxico del español.
3. Que sean capaces de seleccionar y utilizar los programas informáticos y recursos de la Web que faciliten la investigación y la docencia en el ámbito del léxico español L2/LE.
4. Que sean capaces de fundamentar las decisiones docentes aplicando las distintas teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje del léxico del español como L2/LE.
5. Que sean capaces de seleccionar, de forma razonada, métodos y técnicas para desarrollar la enseñanza del léxico del español como lengua extranjera.
6. Que sean capaces de seleccionar los contenidos para la clase de enseñanza de vocabulario del español L2/LE en función de las necesidades del aprendiz.
7. Que sean  capaces de seleccionar y utilizar los instrumentos de evaluación adecuados al nivel del alumno.
8. Que sean  capaces de utilizar determinados recursos, como los diccionarios, para potenciar el autoaprendizaje del estudiante.
9. Que sean capaces de diseñar actividades y materiales para la enseñanza del vocabulario en el aula de ELE

4.1.3. Objetivos actitudinales

1. Que demuestren capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas.
2. Que desarrollen su  responsabilidad en las tareas individuales.
3. Que desarrollen la capacidad para promover la participación y contribuir a crear un clima de trabajo adecuado.
4. Que desarrollen una actitud crítica y autocrítica

 

 

Dades generals

Codi: 39005
Professor/a responsable:
SANTAMARIA PEREZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix