Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONÈTICA. ESPANYOL L2/LI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En esta asignatura se aborda la formación en métodos, técnicas y contenidos teóricos relacionados con la enseñanza de la pronunciación del español a estudiantes extranjeros. Esto incluye instrucción en fonética teórica y aplicada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG2 : Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CEE4 : Conèixer aspectes lingüístics de l'espanyol o de l'anglès, en els diferents nivells i destreses comunicatives, pertinents des del punt de vista de la investigació i de la docència, així com línies i mètodes d'investigació específics d'aquestes matèries.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE10 : Ser capaç de seleccionar i planificar, de manera fonamentada, continguts, activitats, materials i tècniques d'avaluació per a l'ensenyament / aprenentatge de l'espanyol/anglès com a L2/L1 en els nivells que componen la llengua i en relació amb diferents destreses, tenint en compte els problemes específics que plantegen i la diversitat de contextos docents.
 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE8 : Aplicar models i teories sobre ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, així com els coneixements adquirits sobre nivells, destreses i el paper de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència, a la realització d'activitats (estudi de casos, resolució de problemes, etc.) i desenvolupament de treballs acadèmics plantejats en les diferents matèries.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CAE14 : Tenir una actitud flexible i crítica davant de la diversitat de teories, tendències i metodologies en la investigació sobre ensenyament de segones llengües (espanyol o anglès).
 • CAE15 : Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
 • CAE16 : Demostrar capacitat per a la col·laboració, el compromís i la responsabilitat en les tasques individuals i conjuntes que es requereixen per a formar-se com a futur docent i investigador en anglès / espanyol.
 • CAE17 : Mostrar una actitud positiva davant del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual partint de l'ensenyament de l'anglès/espanyol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

4.1. Objetivos generales

1. Dominar técnicas, procedimientos y teorías relacionadas con  la enseñanza de la pronunciación a extranjeros

 

4.1.1. Objetivos conceptuales

1. Conocer los conceptos instrumentales de la fonética para la enseñanza de la pronunciación.

2. Comprender la relación de la pronunciación con las destrezas

3. Conocer los problemas específicos que plantea la pronunciación en ELE

4. Analizar los errores más frecuentes de la pronunciación en ELE.

5 Comprender las bases lingüísticas de los errores.

6. Dominar formas adecuadas de corrección de errores en la pronunciación.

7. Valorar materiales existentes para la enseñanza de la pronunciación

8. Conocer  técnicas y estrategias para la enseñanza de la pronunciación. 

9. Conocer métodos específicos para la evaluación de la pronunciación.

10. Conocer recursos de las TIC relacionados con la fonética de ELE.

11. Valorar planteamientos para integrar la clase de pronunciación en el marco de la clase de ELE.

12. Conocer bibliografía especializada sobre la materia 

13. Conocer perspectivas y posibilidades en la investigación del nivel fonético en el marco de ELE.

 

4.1.2. Objetivos procedimentales

1. Utilizar la terminología y las herramientas conceptuales fonéticas para analizar la pronunciación, la planificación y las actividades. 

2. Relacionar la pronunciación y las destrezas básicas.

3. Seleccionar contenidos y planificar actividades y  problemas específicos.

4. Hacer diagnósticos adecuados de los errores.

5.  Incorporar los errores y su tratamiento en la planificación.

6 Seleccionar de forma fundamentada materiales existentes para enseñar la pronunciación.

7. Crear materiales y técnicas para la enseñanza de la pronunciación en ELE.

8. Seleccionar y utilizar técnicas y estrategias para la enseñanza de la pronunciación en ELE.

9. Usar destrezas tecnológicas en relación con la enseñanza de ELE.

10. Seleccionar herramientas de evaluación de la fonética en ELE.

11. Integrar la enseñanza de la pronunciación en la enseñanza de ELE.

12.Usar de manera analítica y comprensiva bibliografía.

13. Analizar contenidos relacionados con la materia y exponer sus ideas.

14. Elaborar un trabajo sobre alguno de los aspectos de la fonética de ELE.

 

4.1.3. Objetivos actitudinales

1. Desarrollar una actitud crítica y flexible en relación con los métodos y enfoques de la enseñanza de la pronunciación. 

2. Desarrollar una capacidad autocrítica para formarse de manera autónoma.

3. Desarrollar los conocimientos  relacionados con la enseñanza de la fonética de ELE.

4. Desarrollar  su  capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas.

5. Asumir una actitud responsable en las tareas individuales y colaborativas.

6. Desarrollar su capacidad para trabajar de manera autónoma

7. Asumir valores culturales de la Europa actual

 

 

 

Dades generals

Codi: 39003
Professor/a responsable:
PADILLA GARCIA, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix