Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura “Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza de segundas lenguas / lenguas extranjeras” es la específica de la materia Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (6 ECTS). Se integra dentro del Módulo Común del Máster, que comparte con la materia Bases Lingüísticas y Metodológicas (9 ECTS). En este Módulo se tratan aspectos comunes en la enseñanza de segundas lenguas (L2) / lenguas extranjeras (LE), aplicables tanto al Español como al Inglés. La Materia Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación proporciona formación sobre conocimientos, competencias, herramientas y habilidades relacionados con la integración de las TIC en la planificación del trabajo, la búsqueda de información, el proceso investigador y el desarrollo del proceso de enseñanza/ aprendizaje de L2/ LE.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CEE3 : Conèixer i valorar les possibilitats que brinden les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a eina per a la investigació i l'aprenentatge autònom així com per al desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge de segones llengües/llengües estrangeres.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE9 : Ser capaç d'aplicar l'après sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a l'organització i planificació personal, el descobriment de fonts d'informació i la investigació, així com per al desenvolupament de treballs i de les activitats en l'aula.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CAE14 : Tenir una actitud flexible i crítica davant de la diversitat de teories, tendències i metodologies en la investigació sobre ensenyament de segones llengües (espanyol o anglès).
 • CAE15 : Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
 • CAE16 : Demostrar capacitat per a la col·laboració, el compromís i la responsabilitat en les tasques individuals i conjuntes que es requereixen per a formar-se com a futur docent i investigador en anglès / espanyol.
 • CAE17 : Mostrar una actitud positiva davant del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual partint de l'ensenyament de l'anglès/espanyol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dominar les aplicacions, les eines i els serveis que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) proporcionen per a dissenyar, desenvolupar i dur a terme activitats d'investigació i de docència aplicades a l'ensenyament i aprenentatge de segones llengües (L2) i llengües estrangeres (LE), amb criteris tecnològics i metodològics adequats.
 • Implementar les eines tecnològiques adequades en la pràctica investigadora i en el desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge de segones llengües (L2) i llengües estrangeres (LE).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

OBJETIVOS CONCEPTUALES:

Conocer herramientas TIC para la investigación y la enseñanza en L2/LE.
Conocer las posibilidades de las TIC como herramientas para la investigación y el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de L2/LE.
Valorar las ventajas y desventajas de las TIC para la investigación y el proceso de E/A de L2/LE.
Conocer la bibliografía sobre TIC para la investigación en L2/LE.
Conocer y analizar los elementos contextuales de las TIC.
Conocer estrategias de búsqueda de recursos educativos y de investigación.
Reconocer el valor añadido de las TIC para la investigación y la E/A de L2/LE.
Comprender la evolución de Internet y sus implicaciones en la docencia y la investigación.
Conocer los recursos y aplicaciones de la Web y apps para el proceso de E/A, el diseño de materiales y la investigación.
Conocer las herramientas de trabajo colaborativo en red.
Conocer técnicas de evaluación de materiales multimedia.


OBJETIVOS PROCEDIMENTALES:

Utilizar las TIC para la organización, la búsqueda de fuentes, la investigación y el desarrollo de actividades.
Seleccionar y utilizar herramientas TIC específicas para la E/A del español y/o inglés.
Leer y utilizar bibliografía sobre el uso de las TIC para la investigación.
Manejar adecuadamente, y según los contextos, la terminología propia de las TIC.
Utilizar las TIC como medio de comunicación, fuente de recursos, lugar para crear y compartir materiales y soporte para el aprendizaje.
Diferenciar los recursos y servicios de la Web.
Seleccionar aplicaciones y materiales de la Web para la investigación y el trabajo en el aula.
Manejar herramientas multimedia.
Aplicar los fundamentos teóricos de las TIC en el diseño de actividades y en la investigación.
Aplicar pautas metodológicas en el diseño y utilización de materiales multimedia.
Diseñar materiales de aprendizaje con TIC.
Elegir las herramientas y apps más adecuadas para llevar a cabo actividades colaborativas.
Diseñar una plantilla de evaluación de recursos TIC.
Evaluar la calidad técnica y educativa de actividades diseñadas con TIC.
Sintetizar, analizar y exponer contenidos de la materia.
Utilizar de manera adecuada las herramientas conceptuales propias de la materia.
Aplicar lo aprendido a la realización de un trabajo sobre aspectos desarrollados en el programa.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:

Manifestar una actitud crítica y sensata ante el uso de las TIC en investigación y docencia. 
Mantener una actitud constante de actualización de conocimientos y habilidades.
Tener una actitud flexible ante la diversidad de teorías que modelan el uso de las TIC para investigación y docencia.
Trabajar de forma interdisciplinar. Tener iniciativa para trabajos curriculares que hagan uso de las TIC.
Ser un profesional autónomo con capacidad para adaptarse a diferentes contextos.
Compartir y transmitir valores sociales y culturales.
Actuar de forma objetiva ante situaciones nuevas que hagan uso de las TIC.
Demostrar responsabilidad y compromiso en las tareas.
Desarrollar una actitud crítica de autoevaluación.

 

 

Dades generals

Codi: 39002
Professor/a responsable:
ROCA MARIN, SANTIAGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix