Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LINGÜÍSTICA APLICADA A l'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES I METODOLOGIA INVESTI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura presenta los fundamentos metodológicos de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras y el proceso de su adquisición, así como la metodología de investigación sobre ambos aspectos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CCE1 : Conèixer les fases del treball investigador i els mètodes específics per a la investigació en l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CEE2 : Conèixer models i teories lingüístiques sobre l'ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres que serveixen de base per a la investigació en la matèria, així com per a la planificació fonamentada i avaluació de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE8 : Aplicar models i teories sobre ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, així com els coneixements adquirits sobre nivells, destreses i el paper de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència, a la realització d'activitats (estudi de casos, resolució de problemes, etc.) i desenvolupament de treballs acadèmics plantejats en les diferents matèries.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Objectius conceptuals 
  • Conèixer els mètodes i paradigmes d'investigació en l'ensenyament i aprenentatge de segones llengües.
  • Conèixer les fases i els processos de la investigació aplicats a l'àmbit de l'ensenyament i aprenentatge de segones llengües/llengües estrangeres.
  • Dominar els fonaments de l'adquisició de segones llengües, més de les qüestions pràctiques que planteja aquest procés: anàlisi d'errors, estratègies d'aprenentatge, integració de destreses lingüístiques, recursos metodològics.
  • Conèixer l'aportació de la lingüística aplicada a l'ensenyament de segones llengües, pel que fa a metodologia, tècniques docents i investigació a l'aula.
  • Dominar els termes i les eines conceptuals de l'àmbit de la lingüística aplicada a l'ensenyament de segones llengües/llengües estrangeres.
  • Conèixer obres de referència en la matèria, a més de bases de dades, diccionaris, materials d'Internet i altres recursos d'aprenentatge.
 • Objectius procedimentals
  • Aplicar els coneixements adquirits a l'estudi de casos, la resolució de problemes i el disseny d'activitats.
  • Aplicar els coneixements adquirits a l'anàlisi metodològica d'activitats, textos i altres materials.
  • Ser capaç de sintetitzar i analitzar continguts relacionats amb la matèria i d'exposar les idees pròpies amb ordre, claredat i coherència.
  • Aplicar els coneixements adquirits al disseny d'un estudi dels aspectes lingüístics i psicolingüístics de l'adquisició i ensenyament de segones llengües, mitjançant la determinació d'objectius, preguntes i hipòtesis d'investigació, l'establiment de la metodologia adequada, l'anàlisi i la discussió de resultats i la valoració de les conclusions.
  • Utilitzar adequadament els termes i les eines conceptuals propis de la matèria.
  • Utilitzar analíticament i comprensiva la bibliografia de referència, les bases de dades, etc.
 • Objectius actitudinals
  • Desenvolupar una actitud crítica, però flexible, respecte a l'ensenyament de llengües pel que fa als models i les teories d'aprenentatge.
  • Desenvolupar capacitat autocrítica per a formar-se de manera autònoma i constant.
  • Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb els models i les teories per a l'ensenyament i aprenentatge de llengües i l'aplicació a l'ensenyament de l'espanyol o l'anglés com a L2/LE.
  • Desenvolupar la capacitat de col·laborar, comprometre's i ser responsable en els treballs conjunts.
  • Assumir una actitud responsable en els treballs individuals i col·laboratius.
  • Treballar de manera autònoma.
  • Assumir i manifestar, en el treball, valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objetivos conceptuales

Que el alumno conozca los métodos y paradigmas de investigación en la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas.
Que domine los fundamentos de la adquisición de segundas lenguas, así como las cuestiones prácticas que plantea tal proceso (análisis de errores, estrategias de aprendizaje, integración de destrezas lingüísticas, recursos metodológicos).

Que conozca obras de referencia sobre la materia, así como bases de datos, diccionarios, materiales de Internet y otros recursos de aprendizaje.

Objetivos procedimentales

Que aplique los conocimientos adquiridos al estudio de casos, la resolución de problemas y el diseño y análisis  de actividades.
Que utilice adecuadamente los términos y las herramientas conceptuales propios de la materia, así como la bibliografía de referencia, bases de datos, etc.

Objetivos actitudinales

Que desarrolle una actitud crítica pero flexible respecto a la enseñanza de lenguas, por lo que se refiere a los modelos y teorías de aprendizaje.
Que desarrolle su capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas.
Que desarrolle su capacidad para llevar a cabo su trabajo de manera autónoma.

 

 

 

Dades generals

Codi: 39001
Professor/a responsable:
PASTOR CESTEROS, SUSANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix