Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BASES LINGÜÍSTIQUES PER A LA PROGRAMACIÓ I L'AVALUACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/ LLENGÜE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura proporciona formación avanzada sobre las aportaciones de la Lingüística Aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras, en particular por lo que se refiere a la fundamentación de la planificación y la evaluación de la enseñanza. A su vez, introduce al alumno en los métodos de investigación aplicables sobre estos dos ámbitos, así como en las fases del proceso investigador.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CCE1 : Conèixer les fases del treball investigador i els mètodes específics per a la investigació en l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CEE2 : Conèixer models i teories lingüístiques sobre l'ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres que serveixen de base per a la investigació en la matèria, així com per a la planificació fonamentada i avaluació de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE8 : Aplicar models i teories sobre ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, així com els coneixements adquirits sobre nivells, destreses i el paper de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència, a la realització d'activitats (estudi de casos, resolució de problemes, etc.) i desenvolupament de treballs acadèmics plantejats en les diferents matèries.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Objectius conceptuals
  • Comprendre les funcions del disseny curricular i saber analitzar-ne els components bàsics.
  • Conéixer les perspectives i tendències actuals en la programació de L2/LE i les bases lingüístiques en què es fonamenten.
  • Conéixer i analitzar els principals problemes en el disseny de la programació de L2/LE.
  • Conéixer i analitzar les directrius del Marc de Referència Europeu, a més del projecte de Portfolio Europeu de les Llengües, en relació amb la programació i avaluació.
  • Comprendre el concepte d'avaluació i la relació entre el sistema d'avaluació, la metodologia docent i els objectius formatius.
  • Conéixer i analitzar instruments d'avaluació, a més de la fonamentació lingüística i les possibilitats d'aplicació que tenen.
  • Conéixer metodologies d'investigació en l'ensenyament de segones llengües i llengües estrangeres, aplicades als processos de planificació i avaluació de L2/LE i la fonamentació lingüística que tenen.
 • Objectius procedimentals
  • Ser capaç d'identificar i contrastar models curriculars.
  • Ser capaç d'organitzar coherentment el currículum, atesos els components bàsics de la programació, el context concret i les directrius del Marc de Referència Europeu.
  • Ser capaç de fonamentar lingüísticament l'organització del currículum.
  • Ser capaç de seleccionar i dissenyar sistemes d'avaluació adequats a les exigències concretes del context d'ensenyament, la metodologia docent i els objectius d'aprenentatge, prenent com a base l'adequació lingüística i els criteris de validesa, fiabilitat i viabilitat.
  • Ser capaç de sintetitzar i analitzar continguts relacionats amb la matèria i d'exposar les idees pròpies amb ordre, claredat i coherència.
  • Utilitzar adequadament els termes i les eines conceptuals de la matèria.
  • Utilitzar, analíticament i comprensiva, la bibliografia de referència, les bases de dades, etc.
  • Ser capaç de dissenyar i fer un treball referit als processos de planificació i avaluació en l'ensenyament d'una segona llengua, utilitzant una metodologia quantitativa o qualitativa en funció del tema tractat i realitzant un estudi empíric a partir del qual obtindre dades per a analitzar i valorar.
 • Objectius actitudinals
  • Desenvolupar una actitud crítica, però flexible, quant a l'ensenyament de llengües pel que fa als models i enfocaments de la planificació i avaluació.
  • Desenvolupar capacitat autocrítica per a formar-se de manera autònoma i constant.
  • Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb els models i enfocaments per al disseny curricular, l'avaluació i l'aplicació a l'ensenyament de segones llengües en general i de l'espanyol o l'anglés, com a L2/LE, en particular.
  • Desenvolupar la capacitat per a col·laborar, comprometre's i ser responsable en treballs conjunts.
  • Assumir una actitud responsable en treballs individuals i col·laboratius.
  • Treballar de manera autònoma.
  • Assumir i manifestar en el treball valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objetivos conceptuales

Que conozcan las perspectivas y tendencias actuales en la programación de L2/LE y las bases lingüísticas en que se fundamentan.
Que comprendan el concepto de evaluación y la relación entre el sistema de evaluación, los instrumentos y criterios, la metodología docente y los objetivos formativos.

Objetivos procedimentales

Que sean capaces de fundamentar lingüísticamente su organización del currículum.
Que sean capaces de seleccionar y diseñar sistemas de evaluación adecuados a las exigencias concretas del contexto de enseñanza, la metodología docente y los objetivos de aprendizaje, tomando como base su adecuación lingüística y los criterios de validez, fiabilidad y viabilidad.
Que sean capaces de diseñar y elaborar un trabajo referido a los procesos de planificación y evaluación en la enseñanza de una segunda lengua utilizando una metodología cuantitativa o cualitativa en función del tema tratado y realizando un estudio empírico a partir del que obtener datos para su análisis y valoración.


Objetivos actitudinales


Que desarrollen una actitud crítica pero flexible respecto a la enseñanza de lenguas, por lo que se refiere a los modelos y enfoques de la planificación y evaluación.

 

 

Dades generals

Codi: 39000
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ LIFANTE, ALBERTO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix