Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Trabajo Fin de Máster debe ser realizado obligatoriamente por el estudiante después de haber cursado el resto de asignaturas del título. Este trabajo, con un peso de 10 créditos ECTS, permite aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante la etapa de formación al desarrollo de un trabajo final que será defendido públicamente ante un tribunal evaluador.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG2 : Capacitat per a analitzar informació complexa utilitzant mètodes quantitatius.
 • CG3 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris científics, basats en la utilització dels instruments tècnics més avançats.
 • CG4 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG6 : Adquirir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la investigació acadèmica especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar mètodes d'anàlisis complexos per a l'anàlisi, diagnòstic i solució de qüestions i problemes de caràcter econòmic que no puguen ser analitzats amb les tècniques més simples.
 • CE2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar i justificar un projecte d'investigació i dur-lo a terme amb la metodologia científica adequada.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi econòmica especialitzada i a la descripció d'aspectes complexos de la realitat econòmica, prestant atenció a la inèrcia històrica.
 • CE5 : Elaborar treballs acadèmics que complisquen amb els requisits exigibles en revistes científiques internacionals d'elevat índex d'impacte.
 • CE6 : Emetre informes especialitzats d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o d'algun dels seus sectors.
 • CE8 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides a la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE9 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi dels aspectes més complexos de l'economia real, i capacitat per a establir els nivells d'abstracció apropiats per a l'estudi de les qüestions econòmiques més complicades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre les exigències del treball acadèmic d'investigació i els requisits que cal complir per a publicar en les revistes científiques de major impacte.
 • Entendre els postulats teòrics relacionats amb la qüestió analitzada.
 • Saber plantejar un pla d'investigació.
 • Seleccionar la metodologia adequada per a contrastar les hipòtesis formulades.
 • Saber analitzar els resultats obtinguts.
 • Presentar la investigació fet i saber defensar el mètode emprat i la rellevància dels resultats obtinguts.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Comprender las exigencias del trabajo académico de investigación y los requisitos que se han de cumplir para publicar en las revistas científicas de mayor impacto.
- Entender los postulados teóricos relacionados con la cuestión que es objeto de análisis.
- Saber plantear un plan de investigación.
- Seleccionar la metodología adecuada para contrastar las hipótesis formuladas.
- Saber analizar los resultados obtenidos.
- Presentar la investigación realizada, sabiendo defender el método empleado y la relevancia de los resultados obtenidos

 

 

Dades generals

Codi: 40618
Professor/a responsable:
LOPEZ MILLA, JULIAN
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,81
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,19

Estudis en què s'imparteix