Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA DE L'HABITATGE I DEL SECTOR IMMOBILIARI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende introducir los mecanismos económicos que permiten comprender el funcionamiento del mercado de la vivienda y del mercado inmobiliario en general. La asignatura desarrolla los fundamentos económicos de la teoría inmobiliaria, aborda la intervención del Estado a través de la política de vivienda y otras medidas en la economía, a la vez que analiza el papel de esta actividad productiva en el contexto del crecimiento económico. Todo ello se diseña en un orden que permite abordar el análisis del sector residencial en España, sus fases, su capacidad impulsora del crecimiento y del empleo, la importancia de los distintos subsectores dentro de la producción y de la intervención pública y privada. Una vez cubiertos los conceptos más generales, se dedica una parte del programa a explicar el funcionamiento del sector de la vivienda, los factores de oferta y demanda, así como el papel del sistema financiero en su funcionamiento, de manera que permita la comprensión de la estructura y evolución del sector y de la importancia del mercado privado y de la actividad pública. Los sectores inmobiliarios no residenciales son explicados igualmente desde una óptica internacional, analizando su estructura, relevancia y los factores determinantes de su crecimiento.

Esta asignatura se contextualiza dentro de la línea de formación en los distintos sectores productivos de un profesional de la economía aplicada. La estructura de formación teórica y aplicada, utiliza los conceptos y técnicas adquiridas en las asignaturas generales y metodológicas y los aplica al conocimiento del sector de la vivienda y los mercados inmobiliarios.
El desarrollo del programa y su seguimiento requiere del alumno tener conocimientos adquiridos en economía internacional e internacionalización, crecimiento económico, sistema financiero y técnicas de análisis, con lo que se entronca con la estructura fundamental del Máster en Economía Aplicada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG2 : Capacitat per a analitzar informació complexa utilitzant mètodes quantitatius.
 • CG7 : Capacitat de presentar els resultats de la investigació davant d'un tribunal universitari o reunió acadèmica, congrés científic o revista especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE12 : Habilitat per a presentar els resultats de l'anàlisi i exercicis elaborats amb tècniques informàtiques, dins del procés de discussió dels treballs duts a terme.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi econòmica especialitzada i a la descripció d'aspectes complexos de la realitat econòmica, prestant atenció a la inèrcia històrica.
 • CE5 : Elaborar treballs acadèmics que complisquen amb els requisits exigibles en revistes científiques internacionals d'elevat índex d'impacte.
 • CE6 : Emetre informes especialitzats d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o d'algun dels seus sectors.
 • CE9 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi dels aspectes més complexos de l'economia real, i capacitat per a establir els nivells d'abstracció apropiats per a l'estudi de les qüestions econòmiques més complicades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar el mercat d'habitatge local.
 • Analitzar els efectes combinats de la informació obtinguda i els mercats immobiliaris locals.
 • Comprendre els conceptes fonamentals del funcionament del mercat de l'habitatge i els mercats immobiliaris de manera que, sobre la base de la informació obtinguda i analitzada, s'apliquen a la realitat concreta.
 • Fer un exercici d'anàlisi d'un sector immobiliari concret, residencial o no residencial, amb dades reals i avaluació d'alternatives de decisió des de la demanda.
 • Ser capaç d'identificar el problema associat als mercats immobiliaris i, després, concretar la hipòtesi de treball que cal contrastar quant al mercat escollit, construir l'anàlisi, contrastar les hipòtesis i arribar als resultats.
 • Redactar i contrastar científicament quant a àmbits internacionals.
 • Presentar un informe sobre l'anàlisi acadèmica derivada d'investigar en el mercat immobiliari escollit.
 • Fer un informe que sintetitze les anàlisis periòdiques de seguiment del sector immobiliari.
 • Comprendre conceptes relacionats amb el mercat residencial.
 • Analitzar els efectes que tenen els canvis en els determinants de demanda i oferta.
 • Comprendre i saber elaborar els models economètrics explicatius de l'equilibri de mercat i el comportament dels preus.
 • Fer una estructura de presentació oral, que incloga una síntesi equilibrada, basada en un projecte de treball individual sobre el mercat immobiliari.
 • Presentar públicament la síntesi estructurada d'un projecte d'investigació, amb mitjans informàtics i programes d'anàlisi.
 • Presentar i defendre la síntesi d'un treball o informe d'investigació en un idioma estranger.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los objetivos finales son:
-Dar una comprensión del funcionamiento básico de los mercados residenciales, comprender las razones de la evolución de los precios, de su productividad, su capacidad generadora de crecimiento económico, la política de viviendas o licitación, entre otros.
-Aprender y comprender como los mercados residenciales reaccionan y alcanzan el equilibrio en España
-Aportar herramientas de comprensión sobre cómo resolver casos prácticos, como calcular una cuota hipotecaria o estimar los costes de construcción

- Hacer recomendaciones de política económica sobre la base del conocimiento del mecanismo de funcionamiento de los mercados de viviendas e inmobiliarios

 

 

Dades generals

Codi: 40613
Professor/a responsable:
TALTAVULL DE LA PAZ, PALOMA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix