Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA DEL MERCAT DE TREBALL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Guía docente de la asignatura "Economía del mercado de trabajo" (40611), asignatura optativa del Máster en Economía Aplicada (5 ECTS), 2º semestre del curso 2014/15

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG2 : Capacitat per a analitzar informació complexa utilitzant mètodes quantitatius.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar mètodes d'anàlisis complexos per a l'anàlisi, diagnòstic i solució de qüestions i problemes de caràcter econòmic que no puguen ser analitzats amb les tècniques més simples.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi econòmica especialitzada i a la descripció d'aspectes complexos de la realitat econòmica, prestant atenció a la inèrcia històrica.
 • CE6 : Emetre informes especialitzats d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o d'algun dels seus sectors.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura té l'objectiu formatiu principal de dotar l'alumnat dels instruments bàsics i els coneixements necessaris per a comprendre el funcionament del mercat de treball.

Els objectius formatius específics són:

 • Conéixer les principals característiques del funcionament en la pràctica del mercat de treball, amb especial atenció al cas espanyol.
 • Reunir i interpretar dades rellevants quant al funcionament del mercat de treball.
 • Adquirir estratègies de reflexió, síntesi i avaluació.
 • Aprofundir en la comprensió de determinades tècniques estadístiques, aplicant-les al mercat de treball.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer las principales características del funcionamiento del mercado de trabajo, con especial atención al caso español.
 • Desarrollar la capacidad para reunir, analizar e interpretar datos relevantes sobre el funcionamiento del mercado de trabajo.
 • Mejorar las estrategias de reflexión, síntesis, evaluación y comunicación.
 • Profundizar en el conocimiento de técnicas econométricas a través de su aplicación al análisis del mercado de trabajo.

 

 

Dades generals

Codi: 40611
Professor/a responsable:
CASADO DIAZ, JOSE MANUEL
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,25
Crèdits pràctics: 0,75
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,25
  Crèdits pràctics: 0,75
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix