Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con los contenidos de la materia son la comprensión por parte del alumno de los aspectos metodológicos y teóricos de la economía de los recursos naturales, y el conocimiento de los instrumentos de política económica ambiental, especialmente del agua desde la perspectiva histórica, teórica y aplicada. Aunque no se trata de una asignatura habitual en los grados de Economía, se considera de especial interés por la importancia que han  adquirido en los últimos años la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Con el estudio de esta asignatura, el alumno será capaz de desarrollar capacidades y habilidades para enfrentar la problemática relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales desde un enfoque histórico, económico, social, ambiental y político. 

Los estudiantes conocerán los instrumentos de valoración económica de los recursos naturales, así como los instrumentos disponibles para el análisis y solución de la problemática ambiental y de los recursos naturales, con énfasis en aspectos económicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG2 : Capacitat per a analitzar informació complexa utilitzant mètodes quantitatius.
 • CG4 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG5 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG6 : Adquirir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la investigació acadèmica especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar i justificar un projecte d'investigació i dur-lo a terme amb la metodologia científica adequada.
 • CE4 : Avaluar les conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar-ne les millors tenint en compte els objectius.
 • CE6 : Emetre informes especialitzats d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o d'algun dels seus sectors.
 • CE7 : Identificar fonts d'informació econòmica difícilment comprensibles per a investigadors menys especialitzats i saber analitzar-ne el contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar capacitats i habilitats per a fer front als problemes rmediambientals i dels recursos naturals, des d'un enfocament econòmic, social, ambiental i polític.
 • Fer i presentar treballs i informes sobre la problemàtica associada a la gestió dels recursos naturals.
 • Saber utilitzar els instruments de valoració econòmica dels recursos naturals, a més dels instruments disponibles per a analitzar i solucionar la problemàtica ambiental i dels recursos naturals, amb èmfasi en aspectes econòmics per a realitzar una investigació d'alt nivell en l'àrea.
 • Analitzar els efectes que té una actuació modificadora del medi ambient.
 • Conéixer la normativa bàsica que regula el funcionament de l'ordenació ambiental.
 • Comprendre les teories sobre els processos tecnològics que incideixen en el recurs aigua.
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Adquirir habilitat per a buscar i seleccionar informació i bibliografia sobre l'economia dels recursos naturals.
 • Ser capaç de treballar autònomament.
 • Ser capaç de deduir amb rigor les conclusions de la informació utilitzada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los objetivos principales son el conocimiento de los comportamientos económicos que inciden en la mejor gestión y aprovechamiento de los recursos naturales. Se presta especial atención a las distintas teorías sobre la economía de los recursos naturales. Se explican las evoluciones y problemáticas sobre los principales recursos: agua, suelo energía y su relación con la población y los efectos del cambio climático.

 

 

Dades generals

Codi: 40608
Professor/a responsable:
TORREGROSA MARTI, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix