Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPETITIVITAT I INTERNACIONALITZACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

competitividad e Internacionalización


Coordinador: Carmen Martínez Mora
Centro/Departamento: Análisis Económico Aplicado   
Nº Despacho: 31P1017
Correo electrónico:   cmmora@ua.es       Teléfono: 965903400 ext 2893Profesora: Begoña Fuster García
Centro/Departamento: Análisis Económico Aplicado
Nº Despacho: 31PS026
Correo electrónico:   bfuster@ua.es       Teléfono: 965903400 ext 2712
 


Profesor: José Antonio Galiano
CONTENIDOS


Tema 1.- Estrategias de entrada en mercados internacionales
1.1. Introducción
1.2. Exportaciones
1.2.1. Exportación Indirecta
1.2.2. Exportación Directa
1.3. Contratación Internacional
1.3.1. Licencia Internacional
1.3.2. Franquicia Internacional
1.3.3. Otros modos contractuales de entrada
1.4. Inversión Directa Extranjera
1.4.1. Nueva Inversión (greenfield)
1.4.2. Fusiones y Adquisiciones
1.4.3. Joint Venture
1.5. Deslocalización
1.5.1. Outsourcing.
1.5.2. Offshoring.
1.5.3. Fragmentación internacional de la producción

Tema 2.- Causas y efectos de la internacionalización de empresas
   
    2.1. Comercio Internacional
    2.2. Inversión Directa Extranjera
    2.3. Deslocalizaciones.

Tema 3.- Internacionalización de la economía española

    4.1. Sector industrial
    4.2. Sector servicios
    4.3. La competitividad de la economía española

Tema 4.- Tendencias del Comercio Internacional
   
    4.1. Introducción
    4.2. Evolución de los flujos comerciales a nivel mundial
    4.3. Distribución geográfica del comercio mundial.
    4.4. Especialización comercial.         

Tema 5.-La inversión Directa Extranjera (IED)

    5.1. Introducción
    5.2. Evolución de la IED
    5.3. Orientación Sectorial
    5.4. IED en las principales áreas emergentes
   
Tema 6.-La Inversión Directa Extranjera en España

    6.1. Introducción
    6.2.     Concepto y fuentes estadísticas de la IED: aspectos              metodológicos
    6.3.     España en el escenario de la IED mundial
    6.4.     La inversión directa recibida por España
    6.5.     La inversión directa de España en el exterior
    6.6.     Recapitulación
 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG4 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG5 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG6 : Adquirir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la investigació acadèmica especialitzada.
 • CG7 : Capacitat de presentar els resultats de la investigació davant d'un tribunal universitari o reunió acadèmica, congrés científic o revista especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE11 : Ser capaç de defensar una idea en públic argumentant-la i enfrontant-la als seus oponents.
 • CE2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar i justificar un projecte d'investigació i dur-lo a terme amb la metodologia científica adequada.
 • CE6 : Emetre informes especialitzats d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o d'algun dels seus sectors.
 • CE7 : Identificar fonts d'informació econòmica difícilment comprensibles per a investigadors menys especialitzats i saber analitzar-ne el contingut.
 • CE8 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides a la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir habilitat per a buscar i seleccionar informació rellevant de comerç exterior, inversió estrangera directa i activitat internacional de les empreses.
 • Ser capaç d'analitzar i interpretar correctament la informació avançada relacionada amb l'economia internacional.
 • Ser capaç de deduir, amb rigor, les conclusions més rellevants de la informació utilitzada.
 • Comprendre les teories i els conceptes relacionats amb la internacionalització i la competitivitat.
 • Ser capaç d'aplicar el coneixement teòric d'internacionalització i competitivitat a situacions concretes.
 • Adquirir habilitat per a buscar, revisar i seleccionar bibliografia acadèmica, relacionada amb el contingut de l'assignatura.
 • Fer treballs de recerca relacionats amb la internacionalització i la competitivitat, aplicant els coneixements teòrics adquirits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir habilidad para buscar y seleccionar información relevante de comercio exterior e inversión extranjera directa, así como de la actividad internacional de las empresas.

2.- Ser capaz de analizar e interpretar correctamente la información avanzada relacionada con la economía internacional.

3.- Ser capaz de deducir con rigor las conclusiones más relevantes de la información utilizada.

4.- Comprender los diferentes conceptos y teorías relacionados con la internacionalización y competitividad.

5.- Capacidad de aplicar el conocimiento teórico adquirido sobre la internacionalización y la competitividad a situaciones concretas.

6.- Adquirir habilidad para buscar, revisar y seleccionar bibliografía académica relacionada con el contenido de la asignatura.

7.- Realizar trabajos de investigación relacionados con la internacionalización y la competitividad, aplicando los conocimientos teóricos adquiridos.

 

 

Dades generals

Codi: 40606
Professor/a responsable:
LOPEZ MILLA, JULIAN
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,30
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,3
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix