Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I BENESTAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura permitirá al alumno conocer las razones que desde la Revolución Industrial condujeron al crecimiento económico sostenido y al aumento del bienestar.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG2 : Capacitat per a analitzar informació complexa utilitzant mètodes quantitatius.
 • CG3 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris científics, basats en la utilització dels instruments tècnics més avançats.
 • CG4 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG5 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG6 : Adquirir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la investigació acadèmica especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar i justificar un projecte d'investigació i dur-lo a terme amb la metodologia científica adequada.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi econòmica especialitzada i a la descripció d'aspectes complexos de la realitat econòmica, prestant atenció a la inèrcia històrica.
 • CE5 : Elaborar treballs acadèmics que complisquen amb els requisits exigibles en revistes científiques internacionals d'elevat índex d'impacte.
 • CE7 : Identificar fonts d'informació econòmica difícilment comprensibles per a investigadors menys especialitzats i saber analitzar-ne el contingut.
 • CE8 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides a la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer arxius, bibliografia i bases de dades.
 • Conéixer centres de documentació generals i especialitzats.
 • Aplicar el mètode científic, cosa que implica adquirir capacitat d'anàlisi per a descompondre la informació i fer-la intel·ligible.
 • Treballar en equip.
 • Reconéixer la capacitat de lideratge dels col·legues i d'un mateix.
 • Conéixer i aplicar els fonaments de la metodologia científica per a iniciar-se en la investigació.
 • Usar amb soltesa programes informàtics per a accedir a les bases de dades bibliogràfiques i la confecció de fitxes bibliogràfiques i bases de dades electròniques.
 • Inferir, de l'anàlisi i síntesi de la informació recollida, les accions necessàries.
 • Aplicar els fonaments metodològics i tècnics, amb rigor, per a obtindre la informació necessària en la investigació dissenyada.
 • Conéixer els fonaments de les ciències en general i de la ciència social en particular, com a ajuda en el compliment dels drets humans des d'una perspectiva global.
 • Traballar en equip, respectant i potenciant aquests valors.
 • Conéixer i aplicar el mètode científic, consubstancial amb el raonament crític, la precisió i el rigor.
 • Investigar com a activitat humana que només és possible des del coneixement i l'aplicació de la metodologia científica.
 • Accedir a les biblioteques i bases de dades per a obtindre'n la bibliografia específica, d'acord amb el tema que cal desenvolupar.
 • Ser capaç de fer una bibliografia general sobre un tema específic.
 • Plasmar per escrit les preguntes formulades que siguen coherents amb el problema plantejat.
 • Planificar, organitzar i estructurar, en un calendari, un programa de treball per a desenvolupar una investigació concreta.
 • Elaborar models que simplifiquen la realitat.
 • Discriminar, entre diverses alternatives, les apropiades per a respondre a les preguntes plantejades.
 • Conéixer les tècniques d'elaboració dels índexs d'impacte, per a valorar les publicacions científiques.
 • Conéixer les exigències de les normes de publicació de les revistes més prestigioses.
 • Fer esquemes i índexs per a estructurar els treballs, des del plantejament de les hipòtesis fins a les respostes temptatives a aquestes.
 • Fer, d'acord amb la metodologia científica i les tècniques adquirides, projectes coherents que incidisquen en un aspecte inèdit de la ciència econòmica.
 • Ser capaç de fer un treball d'interpretació de l'estructura econòmica d'un país no pertanyent a l'OCDE, a través d'una contrastació d'interpretacions teòriques diferents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer archivos, bibliografía y bases de datos.
Conocer centros de documentación generales y especializados.
Aplicar el método científico implica adquirir capacidad de análisis para descomponer la información y hacerla inteligible.
Elaborar trabajos en equipo.
Reconocer la capacidad de liderazgo de uno mismo y de sus colegas.
Conocer y aplicar los fundamentos de la metodología científica para iniciarse en la investigación.
Manejar con soltura programas informáticos que permitan el acceso a las bases de datos bibliográficas y la confección de fichas bibliográficas y bases de datos electrónicas.
Inferir del análisis y síntesis de la información recabada las acciones a desarrollar.
Aplicar los fundamentos metodológicos y técnicos, con rigor, para obtener la información que se precisa en la investigación diseñada.
Conocer los fundamentos de las ciencias, en general, y de la ciencia social, en particular, para que ayuden al cumplimiento de los derechos humanos, desde una perspectiva global.
Trabajar en equipo, respetando y potenciando estos valores.
Conocer y aplicar el método científico es consustancial con el razonamiento crítico, la precisión y el rigor.
Investigar es una actividad humana que solo es posible desde el conocimiento y la aplicación de la metodología científica

Acceder a las bibliotecas y bases de datos, para obtener de ellas la bibliografía específica acorde con el tema a desarrollar.

Ser capaz de confeccionar una bibliografía general sobre un tema específico. 

Plasmar por escrito las preguntas formuladas que sean coherentes con el problema planteado.
Planificar, organizar y estructurar en un calendario un programa de trabajo para desarrollar una investigación
concreta.
Elaboración de modelos que simplifiquen la realidad.
Discriminar entre distintas alternativas aquellas que sean las apropiadas para dar respuesta a las preguntas planteadas.
Conocer las técnicas con las que se elaboran los índices de impacto para valorar las publicaciones científicas.
Conocer las exigencias especificadas en las normas de publicación de las revistas más prestigiosas.
Elaborar esquemas e índices que permitan estructurar los trabajos desde el planteamiento de las hipótesis hasta las respuestas tentativas a las mismas.
Elaborar, de acuerdo con la metodología científica y las técnicas adquiridas, proyectos coherentes que incidan en un aspecto inédito de la ciencia económica.
Adquirir capacidad para elaborar un trabajo de interpretación de la estructura económica de un país no perteneciente a la OCDE a través de una contrastación de interpretaciones teóricas diferentes.

 

 

Dades generals

Codi: 40605
Professor/a responsable:
ROLDAN MARIN, ALBA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,50
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,5

Estudis en què s'imparteix