Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES D'ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura es la primera de las dos correspondientes a la materia Técnicas para el Análisis Económico y la Investigación. La asignatura pretende introducir a los estudiantes en la formación especializada para la utilización de los instrumentos fundamentales (fuentes estadísticas y técnicas básicas) en el análisis económico aplicado. Para ello se centra, en primer lugar, en la sistematización, análisis y manejo de las diferentes fuentes estadísticas (información estadística agregada y microdatos) nacionales e internacionales de las que proceden la mayor parte de los datos económicos y sociales para la investigación en economía aplicada.
         Se aborda, en segundo lugar, el conjunto de los principales instrumentos e indicadores para el análisis descriptivo, así como su uso y elaboración básica a partir de algunos programas informáticos para análisis de datos (EXCEL, SPSS…). En tercer lugar, se orienta a los estudiantes para la valoración y correcta utilización de estas fuentes estadísticas. Finalmente, se emprende la reflexión práctica sobre cuándo y cómo es conveniente utilizar modelos econométricos, con qué objetivos y qué técnica es la más apropiada en cada caso. A partir de todo ello, los estudiantes habrán recibido el entrenamiento mínimo para iniciar la elaboración de investigaciones en economía aplicada.
          Mediante esta asignatura, pues, se pretende introducir a los alumnos a la investigación en el ámbito de las ciencias sociales, desde el punto de vista de la metodología generalmente aceptada en la investigación científica. Con los conocimientos proporcionados, los estudiantes dispondrán ya de la base inicial para la elaboración de su futuro trabajo de fin de máster y, en su caso, su proyecto de tesis doctoral.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG2 : Capacitat per a analitzar informació complexa utilitzant mètodes quantitatius.
 • CG3 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris científics, basats en la utilització dels instruments tècnics més avançats.
 • CG4 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG5 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG6 : Adquirir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la investigació acadèmica especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar i justificar un projecte d'investigació i dur-lo a terme amb la metodologia científica adequada.
 • CE4 : Avaluar les conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar-ne les millors tenint en compte els objectius.
 • CE5 : Elaborar treballs acadèmics que complisquen amb els requisits exigibles en revistes científiques internacionals d'elevat índex d'impacte.
 • CE6 : Emetre informes especialitzats d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o d'algun dels seus sectors.
 • CE7 : Identificar fonts d'informació econòmica difícilment comprensibles per a investigadors menys especialitzats i saber analitzar-ne el contingut.
 • CE8 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides a la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer la diferència entre font estadística primària i secundària. Tipus de font: enquesta (mostral o censal) o administrativa (registral). Tipus de dades: sèrie temporal, tall transversal o panell de dades.
 • Conéixer les principals institucions productores (nacionals i internacionals) d'informació estadística, en els diversos àmbits de la investigació social i econòmica (demografia, mercat laboral, educació, desenvolupament, pobresa, desigualtat, creixement econòmic, internacionalització, etc.).
 • Ser capaç d'esbrinar, amb facilitat, la font a què acudir per a buscar determinada informació.
 • Ser capaç de buscar, sintetitzar i interpretar dades rellevants en la investigació (representacions gràfiques, principals descriptius, etc.), a més de seleccionar i construir indicadors adequats per a la investigació (taxes, ràtios, número índex, quartils, coeficient de Gini, corba de Lorenz, índexs de pobresa, convergència/divergència, competitivitat, etc.).
 • Ser capaç de valorar la fiabilitat de les estimacions (revisar metodologies, estudiar possibles biaixos i interpretar errors de mostreig, etc.).
 • Conéixer els problemes de comparabilitat amb altres fonts, nacionals i internacionals, i les seues conseqüències (diferències en les definicions, metodologies, àmbit geogràfic, cobertura, etc.).
 • Models economètrics: quin model i quan aplicar-lo.
 • Conéixer arxius històrics i administratius d'informació general i especialitzada.
 • Treballar en equip des d'una perspectiva teòrica i aplicada.
 • Reconéixer la capacitat de lideratge dels col·legues i d'un mateix.
 • Conéixer i aplicar els fonaments de la metodologia científica per a iniciar-se en la investigació.
 • Utilitzar amb desimboltura programes informàtics que permeten accedir a les bases de dades bibliogràfiques i fer fitxes bibliogràfiques i bases de dades electròniques.
 • Inferir, de l'anàlisi i síntesi de la informació recollida, les accions que cal dur a terme.
 • Aplicar els fonaments metodològics i tècnics, amb rigor, per a obtindre la informació necessària en la investigació dissenyada.
 • Conéixer els fonaments de les ciències en general i de la ciència social en particular, com a ajuda en el compliment dels drets humans des d'una perspectiva global.
 • Treballar en equip, respectant i potenciant aquests valors.
 • Conéixer i aplicar el mètode científic, consubstancial amb el raonament crític, la precisió i el rigor.
 • Investigar com a activitat humana, que només és possible des del coneixement i l'aplicació de la metodologia científica.
 • Accedir a les biblioteques i bases de dades per a obtindre la bibliografia específica, d'acord amb el tema que cal desenvolupar.
 • Ser capaç de confeccionar una bibliografia general sobre un tema específic.
 • Plasmar, per escrit, les preguntes formulades que siguen coherents amb el problema plantejat.
 • Planificar, organitzar i estructurar, en un calendari, un programa de treball per a desenvolupar una investigació concreta.
 • Discriminar, entre diverses alternatives, les apropiades respondre les preguntes plantejades.
 • Conocer las técnicas con las que se elaboran los índices de impacto para valorar las publicaciones científicas.
 • Conéixer les exigències especificades en les normes de publicació de les revistes més prestigioses.
 • Fer esquemes i índexs per a estructurar els treballs, des del plantejament de les hipòtesis fins a les respostes temptatives a aquestes.
 • Fer, d'acord amb la metodologia científica i les tècniques adquirides, projectes coherents que incidisquen en un aspecte inèdit de la ciència econòmica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los principales objetivos formativos de la asignatura son:

- Conocer la diferencia entre fuente estadística primaria y secundaria. Tipo de fuente: encuesta (muestral o censal) o administrativa (registral). Tipo de datos: serie temporal, corte transversal o panel de datos.
- Conocer las principales instituciones productoras (nacionales e internacionales) de información estadística en los diferentes campos de la investigación social y económica (demografía, mercado laboral, educación, desarrollo, pobreza, desigualdad, crecimiento económico, internacionalización…).
- Ser capaces de averiguar con facilidad a qué fuente acudir para buscar determinada información.
- Ser capaces de buscar, sintetizar e interpretar datos relevantes en la investigación (representaciones gráficas, principales descriptivos, …) y seleccionar y construir indicadores adecuados para la investigación (tasas, ratios, número índice, cuartiles, índice de Gini, curva de Lorenz, índices de pobreza, convergencia/divergencia, competitividad…).
- Ser capaces de valorar la fiabilidad de las estimaciones (revisar metodologías, estudiar posibles sesgos e interpretar errores de muestreo…).
- Conocer los problemas de comparabilidad con otras fuentes y sus consecuencias (diferencias en las definiciones, metodologías, ámbito geográfico, cobertura, …).
- Conocer de forma Introductoria los modelos econométricos standard: cuándo y qué modelo aplicar

 

 

Dades generals

Codi: 40600
Professor/a responsable:
RODENAS CALATAYUD, MARIA CARMEN
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix