Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÀRQUETING INTERNACIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura queda contextualizada en un máster de turismo, por la aplicación que tiene para los profesionales del sector turístico, el conocimiento de los factores determinantes del Marketing de los productos y servicios turísticos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social.
 • CG6 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar instruments de planificació.
 • CE11 : Conèixer les tendències i la dinàmica dels mercats turístics.
 • CE15 : Diagnosticar necessitats i oportunitats i identificar les potencialitats i amenaces de la destinació.
 • CE4 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • CE5 : Comprendre la importància de les xarxes en les quals l'organització està immersa i saber posicionar-s'hi.
 • CE9 : Conèixer les polítiques que afecten la destinació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer les institucions i fonts d'informació en relació amb el comerç turístic internacional.
 • Saber interpretar els principals indicadors de l'estat i evolució dels mercats turístics internacionals.
 • Fer un treball de recerca comercial, en grups de 3 a 7 persones, en l'àmbit del comerç turístic internacional.
 • Conéixer els efectes de modificar les variables del màrqueting-mix (preu, producte, promoció i distribució), en els diversos grups d'interés que formen part de l'entorn de l'empresa turística internacional (proveïdors, clients, governs, etc.).
 • Interpretar la viabilitat d'una internacionalització de la comercialització turística del producte, sobre la base d'indicadors i estudis de mercat existents.
 • Redactar, formalment i estructurada, un treball d'investigació original.
 • Presentar i defendre el treball de recerca comercial en turisme.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos relativos a los contenidos de la asignatura
• Tomar decisiones de carácter profesional/empresariales en las que el foco de atención sea el Marketing.
• Ser capaz de reconocer tendencias en el mercado que influyen en el desarrollo de las actividades de marketing turístico.
• Reconocer los distintos condicionantes del proceso de intercambio de productos.
• Redacción formal y estructurada de un trabajo de investigación original.
• Presentación y defensa del trabajo de investigación comercial en turismo llevado a cabo por los diferentes grupos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 41017
Professor/a responsable:
MUÑOZ GARCIA, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix