Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LES ACTIVITATS AGROPECUÀRIES I LES SEUES IMPLICACIONS TERRITORIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura Les Activitats Agropecuàries i les seues implicacions territorials juntament amb altres assignatures com a Ordenació del territori i desenvolupament sostenible, Les activitats industrials i comercials. Implicacions territorials, i El turisme i les seues implicacions territorials, configura la matèria del Master Oficial en Desenvolupament Local i Innovació Territorial. L'assignatura té com a finalitat primordial l'estudi i anàlisi crítica de totes aquelles polítiques de caràcter comunitari europeu que incideixen sobre el mitjà rural. Des de la producció, comercialització i distribució fins a aquelles polítiques de desenvolupament rural que constitueixen el segon pilar de la Política Agrícola Comuna. Així mateix, també estudia els agents econòmics i socials que intervenen i actuen en el món rural comunitari europeu i, especialment, aquells agents econòmics i socials que per la seua representativitat constitueixen un sòlid pilar en totes aquelles politicas de caràcter social, entre ells, les cooperatives agroalimentàries i associacions agràries de diversa índole.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE3 : Capacitat per a analitzar i interpretar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.
 • CE9 : Capacitat per a fer propostes de planificació estratègica, ordenació territorial o localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament local sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals activitats agropecuàries que poden realitzar-se en un territori, la seua estructura i organització.
 • Entendre els diferents factors físics, polítics, socials i econòmics que intervenen en la seua implantació i expansió territorial.
 • Comprendre les relacions entre aquestes activitats i els sistemes productius locals.
 • Valorar l'explotació sostenible dels recursos endogens i els processos innovadors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Els objectius de l'assignatura estan relacionats amb les activitats agràries i el desenvolupament rural.

- Conèixer les principals activitats agropecuàries que poden realitzar-se en un territori, la seua estructura i organització.

- Entendre els diferents factors físics, polítics, socials i econòmics que intervenen en la seua implantació i expansió territorial.

- Comprendre les relacions entre aquestes activitats i els sistemes productius locals.

- Valorar l'explotació sostenible dels recursos endogens i els processos innovadors.

- Identificar el paper exercit i la importància de les cooperatives en el desenvolupament local.

- Aprofundir en el coneixement de l'economia social, l'associacionisme i cooperativisme de manera general i, particularment, de les cooperatives agràries que estan apostant per una major dimensió empresarial estretament vinculada a una millora de les condicions tecnològiques, productives i comercials de l'explotació agrària associada, i inserida en la promoció de noves i diversificades activitats de desenvolupament rural respectuoses amb l'ús racional dels recursos i la protecció del medi ambient.

 

 

Dades generals

Codi: 40208
Professor/a responsable:
CORTES SAMPER, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix