Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTE DE FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El projecte de finalització de master està fonamentant en la realització d'un producte programari amb utilitat empresarial, en el qual s'arrepleguen tant els coneixements d'enginyeria del programari, que li va a ensenyar a aplicar el seu coneixement al llarg de tot el procés, des de la metodologia, anàlisi, disseny, implementació i proves. Fins a en l'aspecte tecnològic, específicament el projecte va a tenir uns requisits mínims fundamentats en una parteix Web per a un client final que seria l'aplicació a desenvolupar, com una part backend, que s'encarregaria d'administrar els continguts de l'anterior.

Aquests requisits mínims no estan renyits amb la possibilitat d'augmentar tant la part funcional, com l'afegir aspectes innovadors a l'arquitectura requerida.

La plataforma proposada per defecte és .NET, encara que sempre es podrà combinar amb altres plataformes tant a nivell de client com en la parteix servidora.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • B1 : Capacitat per a conèixer i aplicar processos i metodologies de desenvolupament programari basades en el desenvolupament dirigit per models per a obtenir d'aplicacions web distribuïdes.
 • B10 : Capacitat per a identificar, seleccionar i implementar els diferents capes i components que configuren l'arquitectura programari de les aplicacions web i les aplicacions distribuïdes.
 • B12 : Capacitat de conèixer i aplicar el llenguatge de marcat XML i llenguatges de transformació relacionats amb les aplicacions web, en els components i serveis programari.
 • B13 : Capacitat de dissenyar sistemes en què es consideren els aspectes d'usabilitat i accessibilitat mitjançant tècniques disseny centrat en l'usuari.
 • B2 : Capacitat de capturar, definir i especificar els requisits d'usuari mitjançant tècniques basades de disseny centrat en l'usuari i en desenvolupament dirigit per models.
 • B3 : Capacitat per a detectar i aplicar les millors pràctiques fonamentades en l'aplicació dels patrons en qualsevol fase de desenvolupament programari.
 • B4 : Capacitat per a dissenyar i implementar interfícies d'usuari seguint els requisits de qualitat.
 • B5 : Capacitat per a capturar, dissenyar i implementar les proves necessàries que asseguren la qualitat d'un sistema programari.
 • B6 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar aplicacions web.
 • B7 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar aplicacions distribuïts.
 • B8 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar dispositius mòbils.
 • B9 : Capacitat per a dissenyar, consultar i integrar sistemes de base de dades amb l'objectiu d'optimitzar-ne el rendiment.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • A1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • A10 : Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • A11 : Capacidad de creatividad.
 • A12 : Motivación por la calidad.
 • A13 : Capacidad para mostrar información de forma clara atendiendo a un amplio conjunto de discapacidades técnicas, físicas y psíquicas.
 • A2 : Capacidad de organización y planificación.
 • A3 : Capacidad de comunicación oral y escrita de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • A4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • A5 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • A6 : Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • A7 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • A8 : Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • A9 : Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

 

Competències específiques obligatòries:>>d'Enginyeria del Programari Avançada

 • C1.1 : Capacitat per a aprendre i aplicar les tècniques i els conceptes principals del desenvolupament dirigit per models que permeten establir una traçabilitat clara entre els models que especifiquen el sistema i la implementació final obtinguda.
 • C1.2 : Capacitat per a aplicar el desenvolupament dirigit per models a dominis específics mitjançant llenguatges de domini específic (DSL) i mitjançant la utilització de perfils sobre el llenguatge de modelatge estàndard (UML).
 • C1.20 : Realitzar un pla d'iteració que permeta planificar i gestionar el desenvolupament d'una aplicació gestionant l'àmbit, els recursos disponibles, la durada del projecte i els costos.
 • C1.21 : Utilitzar de forma efectiva una eina de control de versions per a realitzar el desenvolupament en equip d'una aplicació Web distribuïda.
 • C1.22 : Documentar de forma adequada el desenvolupament d'una aplicació Web distribuïda.
 • C1.23 : Donada una especificació d'una aplicació, fer l'elecció del conjunt de tecnologies adequades aplicables per a la implementació d'aquesta aplicació.
 • C1.24 : Capacitat per a definir el model de domini a partir dels requisits d'usuari.
 • C1.25 : Capacitat per a assignar responsabilitats, contractes d'operació sobre les diferents classes de domini utilitzant criteris de baix acoblament, alta cohesió i complexitat manejable.
 • C1.3 : Capacitat per a aprendre i saber aplicar quan hem de desenvolupar un projecte d'una aplicació web distribuïda utilitzant una metodologia de desenvolupament dirigida per models.
 • C1.4 : Capacitat per a aprendre i saber aplicar quan hem de desenvolupar un projecte d'una aplicació web distribuïda utilitzant una metodologia de desenvolupament àgil.

 

Competències específiques obligatòries:>>de Tecnologies de Desenvolupament Programari

 • C2.1 : Capacitat per a aprendre a utilitzar una plataforma rica de desenvolupament i per a desenvolupar mitjançant els llenguatges de programació de la plataforma .NET i Java.
 • C2.10 : Capacitat per a aprendre i desenvolupar arquitectures programari distribuïdes basades en sistemes orientats a serveis mitjançant la plataformes .NET i Java.
 • C2.11 : Capacitat per a desenvolupar aplicacions pesades per a un dispositiu mòbil que requereixen una arquitectura orientada a serveis mitjançant la plataforma .NET i Java.
 • C2.12 : Capacitat per a desenvolupar interfícies d'usuari lleugeres en les aplicacions per al dispositiu mòbil.
 • C2.13 : Capacitat per a aprendre a definir, validar i utilitzar el llenguatge de marcat XML en els seus diferents, els diferents escenaris d'una aplicació.
 • C2.2 : Capacitat per a desenvolupar aplicacions d'escriptori amb accés a una base de dades relacional mitjançant la plataforma .NET i Java.
 • C2.3 : Capacitat per a conèixer i utilitzar les tècniques de desenvolupament per a aplicacions web mitjançant les eines de programació de la plataforma .NET i Java.
 • C2.4 : Capacitat per a desenvolupar aplicacions web mitjançant peticions síncrones i asíncrones i amb accés a una base de dades relacionar en les plataformes .NET i Java.
 • C2.5 : Capacitat per a aprendre i aplicar diferents solucions de gestió de bases de dades per a l'accés eficient i per a assegurar l'accés en entorns d'alta concurrència.
 • C2.9 : Capacitat per a aprendre i desenvolupar arquitectures de computació distribuïda basades en sistemes orientats a missatges amb la plataforma .NET i Java.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Planificar el desenvolupament d'una aplicació web distribuïda a partir d'un disseny concret.
 • Desenvolupar i desplegar una aplicació web distribuïda a partir d'un disseny concret.
 • Utilitzar efectivament una eina de control de versions, per a desenvolupar en equip una aplicació web distribuïda.
 • Fer proves unitàries, de rendiment i càrrega d'una aplicació web distribuïda.
 • Segons l'especificació d'una aplicació, elegir el conjunt de tecnologies adequades aplicables per a implementar-la.
 • Documentar adequadament el desenvolupament d'una aplicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • L'aplicació de les pràctiques àgils durant el projecte
 • L'aplicació de les pràctiques model-driven al projecte
 • El disseny de l'arquitectura de l'aplicació Web i d'escriptori
 • La implementació de les millores suggerides per cada grup

 

 

Dades generals

Codi: 38219
Professor/a responsable:
MELIA BEIGBEDER, SANTIAGO
Crèdits ECTS: 8,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 7,20

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix