Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pretende dotar al alumno de las competencias necesarias para desarrollar una aplicación web, desde la planificación del proyecto hasta la integración del mismo con otros componentes. Los alumnos desarrollarán un proyecto a lo largo del máster en el que se pondrán en práctica los conceptos teóricos explicados en la asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • B10 : Capacitat per a identificar, seleccionar i implementar els diferents capes i components que configuren l'arquitectura programari de les aplicacions web i les aplicacions distribuïdes.
 • B12 : Capacitat de conèixer i aplicar el llenguatge de marcat XML i llenguatges de transformació relacionats amb les aplicacions web, en els components i serveis programari.
 • B6 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar aplicacions web.
 • B7 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar aplicacions distribuïts.
 • B8 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar dispositius mòbils.
 • B9 : Capacitat per a dissenyar, consultar i integrar sistemes de base de dades amb l'objectiu d'optimitzar-ne el rendiment.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • A1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • A10 : Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • A11 : Capacidad de creatividad.
 • A12 : Motivación por la calidad.
 • A13 : Capacidad para mostrar información de forma clara atendiendo a un amplio conjunto de discapacidades técnicas, físicas y psíquicas.
 • A5 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • A7 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • A8 : Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • A9 : Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

 

Competències específiques obligatòries:>>de Tecnologies de Desenvolupament Programari

 • C2.1 : Capacitat per a aprendre a utilitzar una plataforma rica de desenvolupament i per a desenvolupar mitjançant els llenguatges de programació de la plataforma .NET i Java.
 • C2.10 : Capacitat per a aprendre i desenvolupar arquitectures programari distribuïdes basades en sistemes orientats a serveis mitjançant la plataformes .NET i Java.
 • C2.11 : Capacitat per a desenvolupar aplicacions pesades per a un dispositiu mòbil que requereixen una arquitectura orientada a serveis mitjançant la plataforma .NET i Java.
 • C2.12 : Capacitat per a desenvolupar interfícies d'usuari lleugeres en les aplicacions per al dispositiu mòbil.
 • C2.13 : Capacitat per a aprendre a definir, validar i utilitzar el llenguatge de marcat XML en els seus diferents, els diferents escenaris d'una aplicació.
 • C2.14 : Explicar els possibles usos de les transformacions basades en XSLT. Descriure la manera d'aplicar XSLT i les construccions més bàsiques d'aquest llenguatge.
 • C2.15 : Explicar els APIs bàsics per a analitzar un document XML. Descriure les diferències bàsiques entre els diferents enfocaments.
 • C2.2 : Capacitat per a desenvolupar aplicacions d'escriptori amb accés a una base de dades relacional mitjançant la plataforma .NET i Java.
 • C2.3 : Capacitat per a conèixer i utilitzar les tècniques de desenvolupament per a aplicacions web mitjançant les eines de programació de la plataforma .NET i Java.
 • C2.4 : Capacitat per a desenvolupar aplicacions web mitjançant peticions síncrones i asíncrones i amb accés a una base de dades relacionar en les plataformes .NET i Java.
 • C2.5 : Capacitat per a aprendre i aplicar diferents solucions de gestió de bases de dades per a l'accés eficient i per a assegurar l'accés en entorns d'alta concurrència.
 • C2.6 : Conèixer diferents sistemes de gestió de bases de dades apropiats per al maneig de grans volums d'informació i valorar la seua integració amb les plataformes de desenvolupament programari.
 • C2.7 : Conèixer i saber aplicar les diferents opcions d'indexació per a millorar el rendiment de la base de dades relacional.
 • C2.8 : Capacitat per a aprendre i desenvolupar arquitectures de computació distribuïdes basades en trucades a procediments remots amb la plataforma .NET i Java.
 • C2.9 : Capacitat per a aprendre i desenvolupar arquitectures de computació distribuïda basades en sistemes orientats a missatges amb la plataforma .NET i Java.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar una plataforma de client ric per a desenvolupar aplicacions.
 • Utilitzar eines que milloren el desenvolupament col·laboratiu com a control de versions, gestió documental, etc.
 • Desenvolupar el codi necessari per a validar les dades d'entrada, mitjançant l'ús d'expressions regulars i controls de validació, a més de controlar possibles excepcions.
 • Desenvolupar aplicacions que accedisquen a bases de dades mitjançant eines de mapatge objecte relacional.
 • Desenvolupar programes que utilitzen documents del llenguatge de marques extensible (XML) com a font o repositori de dades.
 • Estimular el coneixement i la utilització de les noves tecnologies emergents, en el marc de les aplicacions distribuïdes.
 • Aprofitar els avantatges funcionals aportats per aquest tipus de tecnologies per a desenvolupar aplicacions distribuïdes.
 • Perfeccionar la metodologia de desenvolupament d'aplicacions distribuïdes.
 • Estimular el coneixement i l'ús de noves tecnologies emergents en el marc de les aplicacions web.
 • Desenvolupar una aplicació web seguint el procés adequat i amb l'ús de noves tecnologies.
 • Perfeccionar la metodologia de desenvolupament de les aplicacions web.
 • Determinar la tecnologia més adequada per a implementar una aplicació per a dispositius mòbils.
 • Dissenyar interfícies d'usuari que s'adapten a les característiques dels dispositius, optimitzant-ne la usabilitat.
 • Desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils que es comuniquen amb aplicacions web i emmagatzemen dades locals.
 • Mantindre rèpliques locals de dades remotes que permeten a les aplicacions treballar fora de línia (offline) i sincronitzar les dues còpies per a mantindre la consistència.
 • Utilitzar els emuladors per a desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils.
 • Especificar correctament un nou llenguatge de marcatge utilitzant XML, mitjançant una gramàtica, i permetre'n posteriorment la validació.
 • Escriure analitzadors mitjançant les interfícies de programació estàndard de XML amb Java i NET.
 • Decidir on i com és apropiat l'ús de XML en un escenari d'aplicació concret i avaluar les possibles alternatives.
 • Avaluar la indexació de base de dades òptima per a cada sistema de programari.
 • Avaluar les consultes a base de dades i els processos involucrats en funció del rendiment òptim.
 • Integrar estàndards de representació en la gestió de dades.
 • Diferenciar la gestió de les dades de les plataformes que en fan ús.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Aprender a usar el entorno de desarrollo Visual Studio para desarrollar aplicaciones web.
 • Aprender a desarrollar usando el patrón de arquitectura de Software MVC.
 • Aprender las tecnologías de back-end de Microsoft: ASP.NET MVC, Core y WebAPI.
 • Aprender tecnologías de front-end: Razor+HTML (de ASP.net), y frameworks del lado del cliente: Vue.js y Angular.
 • Aprender a implementar los patrones de diseño web más importantes: layout con templates, helpers, services, formularios, listados y tablas, i18n
 • Aprender a usar el ORM de .NET Entity Framework

 

 

Dades generals

Codi: 38211
Professor/a responsable:
ARAGONES FERRERO, JAUME
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix