Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura perteneciente al módulo VI del Máster: Trabajo fin de Máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Coneixement de les principals institucions del Dret ambiental i capacitat per a aplicar-los a la solució de problemes reals.
 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents parcel·les del dret ambiental i resoldre problemes juridicoambientals complexos.
 • CG3 : Capacitat per a analitzar críticament la legislació i jurisprudència ambientals, i formular judicis en la matèria que incloguen, si escau, reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a la seua aplicació.
 • CG4 : Capacitat per a identificar la labor del jurista en la resolució de problemes ambientals, obtenir, comprendre i apreciar les informacions i conclusions procedents d'altres sabers (ecologia, economia ambiental, etc.) i integrar-les dins de l'anàlisi jurídica, i valorar el treball interdisciplinari.
 • CG7 : Domini de la metodologia i els aspectes formals propis d'un treball de recerca sobre temes juridicoambientals.
 • CG8 : Capacitat per a redactar de forma clara, honesta i sistemàtica un treball de recerca en matèria juridicoambiental.

 

Competències específiques:>>II. Habilitats analítiques i expositives

 • CE14 : Capacitat per a interrelacionar les diferents parts del dret ambiental en la resolució de problemes complexos.
 • CE15 : Capacitat per a jutjar críticament la normativa vigent i les resolucions jurisprudencials i proposar alternatives.
 • CE16 : Capacitat per a discutir problemes ambientals amb arguments netament jurídics, començant pels que proporciona el sistema de valors, principis i regles constitucionals.
 • CE17 : Capacitat per a comprendre i apreciar les aportacions d'altres sabers a la solució dels problemes ambientals i d'integrar aquestes aportacions en les anàlisis jurídiques sense confusió dels rols respectius.
 • CE18 : Capacitat per a redactar de forma clara i sistemàtica treballs i escrits jurídics sobre temes ambientals, aportant opinions pròpies sobre els temes analitzats.
 • CE19 : Capacitat per a exposar oralment en públic de manera clara i sistemàtica opinions i treballs sobre temes juridicoambientals.

 

Competències específiques:>>III. Habilitats metodològiques i d'aprenentatge

 • CE20 : Coneixement de la bibliografia especialitzada més representativa i de les revistes especialitzades més importants en matèria de dret ambiental.
 • CE21 : Coneixement i utilització de biblioteques, bases de dades i altres fonts d'informació sobre normativa, doctrina i jurisprudència ambientals.
 • CE22 : Capacitat per a plantejar adequadament l'esquema d'un treball de recerca, i per a utilitzar correctament el sistema de cites i altres convencions formals pròpies d'aquesta classe de treballs.
 • CE23 : Comprensió de la utilitat i límits del mètode comparat en l'anàlisi jurídica dels problemes ambientals.
 • CE24 : Capacitat per a redactar de manera clara, honesta i crítica un treball de recerca que puga ser objecte de publicació en un mitjà especialitzat sense necessitat de modificacions substancials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Redacció d'un treball de qualitat en l'àmbit del dret ambiental, que acredite l'esforç i l'aptitud investigadora de l'alumne i siga digne de divulgació o publicació en un mitjà especialitzat, sense necessitat de modificacions substancials. Defensa pública i solvent del treball per part de l'alumne.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los arriba expuestos.

 

 

Dades generals

Codi: 41826
Professor/a responsable:
VALENCIA MARTIN, GERMAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix