Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTEGRACIÓ DEL MEDI AMBIENT EN ALTRES POLÍTIQUES SECTORIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura perteneciente al módulo IV del plan de estudios del Máster: Integración del medio ambiente en las políticas sectoriales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Coneixement de les principals institucions del Dret ambiental i capacitat per a aplicar-los a la solució de problemes reals.
 • CG10 : Motivació per a la participació en activitats d'aprenentatge continu i altruistes relacionades amb la protecció del medi ambient.
 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents parcel·les del dret ambiental i resoldre problemes juridicoambientals complexos.
 • CG3 : Capacitat per a analitzar críticament la legislació i jurisprudència ambientals, i formular judicis en la matèria que incloguen, si escau, reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a la seua aplicació.
 • CG4 : Capacitat per a identificar la labor del jurista en la resolució de problemes ambientals, obtenir, comprendre i apreciar les informacions i conclusions procedents d'altres sabers (ecologia, economia ambiental, etc.) i integrar-les dins de l'anàlisi jurídica, i valorar el treball interdisciplinari.
 • CG5 : Capacitat per a comunicar les conclusions obtingudes sobre temes juridicoambientals, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG6 : Possessió d'habilitats d'aprenentatge per a continuar estudiant la temàtica juridicoambiental d'una manera en gran mesura autodirigit o autònom.
 • CG9 : Sensibilitat cap als problemes ambientals des d'una posició ètica basada en el respecte als drets fonamentals.

 

Competències específiques:>>I. Coneixements

 • CE1 : Coneixement de les bases teòriques i principis del dret ambiental, amb especial referència a la teoria del desenvolupament sostenible.
 • CE10 : Comprensió de la contribució del dret comunitari europeu en la formació del dret ambiental a escala nacional.
 • CE11 : Comprensió de les relacions entre l'ecologia i altres branques de la ciència i el dret ambiental.
 • CE5 : Coneixement de les formes més destacades d'integració del medi ambient en altres polítiques públiques.
 • CE7 : Comprensió de la contribució de la ciutadania, el sector privat i les ONG en el desenvolupament de les institucions ambientals des de posicions com ara la participació, l'autoregulació, la col·laboració públic/privat o l'exercici del dret a la tutela judicial efectiva.

 

Competències específiques:>>II. Habilitats analítiques i expositives

 • CE13 : Capacitat per a plantejar adequadament la solució de casos ambientals mitjançant una utilització correcta de les fonts normatives i jurisprudencials.
 • CE14 : Capacitat per a interrelacionar les diferents parts del dret ambiental en la resolució de problemes complexos.
 • CE15 : Capacitat per a jutjar críticament la normativa vigent i les resolucions jurisprudencials i proposar alternatives.
 • CE16 : Capacitat per a discutir problemes ambientals amb arguments netament jurídics, començant pels que proporciona el sistema de valors, principis i regles constitucionals.
 • CE17 : Capacitat per a comprendre i apreciar les aportacions d'altres sabers a la solució dels problemes ambientals i d'integrar aquestes aportacions en les anàlisis jurídiques sense confusió dels rols respectius.
 • CE18 : Capacitat per a redactar de forma clara i sistemàtica treballs i escrits jurídics sobre temes ambientals, aportant opinions pròpies sobre els temes analitzats.
 • CE19 : Capacitat per a exposar oralment en públic de manera clara i sistemàtica opinions i treballs sobre temes juridicoambientals.

 

Competències específiques:>>III. Habilitats metodològiques i d'aprenentatge

 • CE20 : Coneixement de la bibliografia especialitzada més representativa i de les revistes especialitzades més importants en matèria de dret ambiental.

 

Competències específiques:>>IV. Actituds i comportaments

 • CE25 : Sensibilitat cap als proble+B2500es ambientals, tant de dimensió local com a global, amb una referència especial als seus components ètics, solidaris i de drets humans (problemàtica especial dels països en vies de desenvolupament, comunitats indígenes, de la dona, etc.).
 • CE26 : Motivació per al treball en equip, inclosos els grups interdisciplinaris compostos per especialistes de diferents branques del saber.
 • CE27 : Motivació per a la participació en activitats intel·lectuals i de formació contínua en l'àmbit del dret ambiental (associacions, conferències, congressos, revistes especialitzades, etc.).
 • CE28 : Motivació per a la participació en activitats altruistes relacionades amb la protecció del medi ambient (ONG, cooperació al desenvolupament, etc.).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Familiaritzar l'alumnat amb el principi d'integració, que exigeix la presa en consideració del medi ambient en el conjunt d'activitats econòmiques i socials i en les polítiques públiques que les regeixen. Conéixer l'aplicació d'aquest principi en sectors significatius com els de l'energia, la política forestal, l'agricultura, pesca i alimentació o l'esport.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los arriba expuestos.

 

 

Dades generals

Codi: 41825
Professor/a responsable:
CANTO LOPEZ, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix