Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La Asignatura Cooperación al Desarrollo pretende abordar, desde una perspectiva panorámica y diacrónica, el conocimiento técnico de los orígenes, medios e instrumentos de las políticas de cooperación al desarrollo en el mundo, desde sus inicios históricos hasta la actualidad. Para ello, se estudiarán las instituciones internacionales con competencias en estas materias, así como las prácticas e intervenciones internacionales más destacadas. Un apartado especial lo ocupará el estudio de España como país donante, relevante por la evolución particular que ha experimentado nuestro país en esta materia, pero también por su dinamismo, por la multiplicidad de agentes implicados, así como por los avances doctrinales, organizativos e instrumentales que España ha experimentado en los últimos años. Para disponer de un conocimiento técnico preciso, se analizarán los instrumentos más relevantes y sus diferentes repercusiones desde la perspectiva del desarrollo, junto a un acercamiento a los proyectos de cooperación al desarrollo. Para finalizar, se abordarán un conjunto de ámbitos específicos de la cooperación, destacando las políticas de género, salud, educación, derechos humanos y medio ambiente. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris), relacionats amb la cooperació al desenvolupament.
 • 11 : Estar preparats per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme, amb èxit, la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
 • 12 : Enllaçar els mètodes del marc lògic amb els conceptes generals de la planificació.
 • 13 : Incorporar, en qualsevol àmbit de la vida professional relacionat amb la cooperació al desenvolupament, els següents elements transversals: equitat de gènere, medi ambient, sostenibilitat i dimensió territorial, VIH, igualtat, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes) i interculturalitat basada en drets.
 • 15 : Desenvolupar habilitats per al treball en equip.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar les conclusions pròpies (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • 4 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • 8 : Reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
 • 9 : Ser capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i posar en marxa, amb èxit, accions coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicació dels coneixements adquirits, resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts i formulació de judicis que inclouen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques a partir de la realització i resolució amb èxit un cas pràctic on es pose de manifest la relació entre continguts treballats i la capacitat de resolució de problemàtiques associades als mateixos, d'una manera integral i reflexiva i partint de l'anàlisi dels possibles efectes col·laterals que les intervencions de desenvolupament generen.
 • Comunicació de conclusions públiques valorades a partir de la participació en l'aula per a l'exposició de resultats concloents del treball no presencial.
 • Possessió d'habilitats d'aprenentatge autodirigido o autònom a partir de la lectura de la bibliografia i la realització de les activitats no presencials amb un adequat acompliment final a partir de la utilització de les eines audiovisuals que permeten contactar amb el professor i la resta d'alumnat per a la resolució de dubtes.
 • Reconeixement de les interrelacions entre els agents locals i els globals que permeten als alumnes i alumnes inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i engegar amb èxit acciones coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible a partir de les lectures dels materials proposats a més de la realització d'activitats que reflexionen sobre la idea del desenvolupament humà sostenible i les diferents propostes de mesurament del mateix.
 • Preparació per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional a través de la realització de dinàmiques participatives on cadascú exerceix el rol de l'actor al que representa, generant discussions i resultats adequats als interessos, funcions i antecedents d'aqueix actor en el panorama del sistema de cooperació internacional.
 • Enllaç del mètode de marc lògic amb els conceptes generals de la planificació del desenvolupament a partir de l'elaboració d'activitats abordades a partir d'un cas d'estudi donat.
 • Obtenció d'una visió crítica que garantisca els valors d'igualtat i que fomente els següents elements transversals: equitat de gènere, medi ambient i dimensió territorial, VIH, igualtat, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes.), interculturalitat basada en drets a partir de les activitats proposades a partir de les lectures associades a cada assignatura que compon el mòdul.
 • Desenvolupament d'habilitats per al treball en equip a partir de la realització de dinàmiques grupales presencials i treballs en grup no presencials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos generales:

Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas.

Saber comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales.

Ser capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible.

Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible.

Enlazar los métodos del marco lógico con los conceptos generales de la planificación.

Incorporar en cualquier ámbito de la vida profesional relacionado con la cooperación al desarrollo desde diferentes elementos transversales.

Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo.

Resultados:

Aplicación de los conocimientos adquiridos, resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos y formulación de juicios que incluyen reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a partir de la realización y resolución con éxito un caso práctico.

Comunicación de conclusiones públicas valoradas a partir de la participación en el aula para la exposición de resultados concluyentes del trabajo no presencial.

Posesión de habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo a partir de la lectura de la bibliografía y la realización de las actividades no presenciales con un adecuado desempeño final a partir de la utilización de las herramientas audiovisuales.

Reconocimiento de las interrelaciones entre los agentes locales y los globales que permitan a los alumnos insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible a partir de las lecturas de los materiales propuestos.

Preparación para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional a través de la realización de dinámicas participativas donde cada cual desempeña el rol del actor al que representa, generando discusiones y resultados adecuados a los intereses, funciones y antecedentes de ese actorl.

Enlace del método de marco lógico con los conceptos generales de la planificación del desarrollo a partir de la elaboración de actividades a partir de un caso de estudio dado.

Obtención de una visión crítica que garantice los valores de igualdad y que fomente una intervención transversal a partir de las actividades propuestas a partir de las lecturas asociadas a cada asignatura que compone el módulo.

Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo a partir de la realización de dinámicas grupales presenciales y trabajos en grupo no presenciales.

 

 

Dades generals

Codi: 40802
Professor/a responsable:
GOMEZ GIL, CARLOS VICENTE
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 2,88
Crèdits pràctics: 1,92
Càrrega no presencial: 7,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,92
  Crèdits pràctics: 1,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 0,64

Estudis en què s'imparteix