Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Les pràctiques en empresa constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per la Universitat, l'objectiu és permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals , facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria. Dins del Màster Oficial en Automàtica i Robòtica, aquesta adquisició de competències es desenvolupa dins d'una empresa instaurada en el camp de l'automatització i / o robòtica. D'aquesta manera, el tindrà l'oportunitat de participar i realitzar tasques dins de projectes reals relacionats amb l'automatització i / o robòtica, i així, adquirir experiència dins de l'automàtica i robòtica alhora d'aplicar els coneixements adquirits durant les classes del Màster.

Aquesta assignatura es troba situada com a optativa en el segon quadrimestre del 1r curs del pla del Màster Oficial, amb un total de 6 crèdits ECTS, que equival a desenvolupar activitats professionals en una empresa durant un període de 150h (25h/crédito ECTS). 

L'alumne tindrà un tutor a l'empresa que el guiarà durant les pràctiques. Aquest tutor ha de pertànyer a aquesta empresa i haurà d'establir un pla de treball per a l'alumne. Així mateix, l'alumne tindrà un tutor a la universitat, que haurà de ser un professor pertanyent al Màster. Aquest tutor de la universitat, supervisarà el treball desenvolupat per l'alumne, estant sempre en contacte amb el tutor de l'empresa.

Durant la realització de les pràctiques en empresa, l'alumne haurà d'estar sota el contracte d'una assegurança per a la seva protecció en cas de qualsevol incident. Per a aquells alumnes menors de 28 anys, l'assegurança va intrínsec amb la matriculació del Màster. En canvi, per als alumnes de 28 anys o més no va associat a la matrícula, per la qual cosa cal seleccionar en el procés de matriculació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Assessorament sobre elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics o d'automatització en diferents aplicacions.
 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG3 : Posar en marxa i mantenir sistemes robòtics o d'automatització que satisfacen els requeriments d'aplicacions industrials o de serveis.
 • CG4 : Aplicació de noves tecnologies de robòtica i d'automatització als diferents sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar la competitivitat.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Raonament crític.
 • CG11 : Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic.
 • CG7 : Treballar, planificar, ordenar i supervisar el treball en equips multidisciplinaris.
 • CG8 : Treballar en un context internacional.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG13 : Capacitat per a treballar i aprendre de manera autònoma.
 • CG14 : Capacitat d'adaptació a noves situacions fomentant la creativitat i l'esperit emprenedor.

 

Competències específiques:>>automatització

 • CEAU1 : Capacitat d'elecció dels tipus d'accionaments necessaris per a l'automatització de la part operativa d'un procés industrial.
 • CEAU2 : Aplicar les tècniques i mètodes adequats per a la programació i configuració dels elements de control d'un sistema d'automatització.
 • CEAU3 : Elecció dels sistemes més adequats per a gestionar la seguretat d'un edifici a partir d'unes necessitats determinades.
 • CEAU4 : Capacitat de decisió sobre els processos de fabricació necessaris en l'elaboració d'un producte final.
 • CEAU5 : Capacitat d'anàlisi i comprensió de tots els aspectes tecnològics relacionats amb els diferents processos de fabricació i sistemes informàtics en una planta industrial.
 • CEAU6 : Aplicar mètodes, tècniques i instruments específics per a desenvolupar sistemes en temps real i tolerants a fallades per al control, monitoratge i tractament de dades en processos industrials.
 • CEAU7 : Prendre decisions en relació amb el disseny i la programació de sistemes industrials distribuïts mitjançant sistemes de comunicacions industrials.
 • CEAU8 : Aplicar les tècniques de fabricació adequades a la resolució de problemes concrets, relacionant el disseny de productes amb els processos de fabricació, costos i qualitat.
 • CEAU9 : Aplicació de l'automatització juntament amb les noves tecnologies en els sectors de serveis públics o comercials.

 

Competències específiques:>>robòtica

 • CERO1 : Aplicació de les tècniques de control, planificació i programació de robots en diferents situacions.
 • CERO2 : Selecció d'un robot per a la seua implantació en una aplicació tenint en consideració els estàndards existents.
 • CERO5 : Comprendre el funcionament de les màquines elèctriques i conèixer la seua utilització com a actuadors en robòtica.
 • CERO6 : Conèixer el funcionament de transmissions i reductors i la seua aplicació als sistemes articulats.

 

Competències específiques:>>teoria de control

 • CECO1 : Decidir el tipus de sistema de control automàtic més convenient, i saber triar els dispositius adequats al sistema per a dur a terme una determinada aplicació.
 • CECO2 : Analitzar i entendre la configuració d'un sistema de control existent per a modificar-lo o actualitzar-lo.
 • CECO3 : Plantejament i disseny de sistemes de control i automatització en diferents àmbits del sector terciari sobre la base del coneixement de les possibles necessitats que habitualment hi tenen lloc.
 • CECO4 : Aplicar les tècniques i instruments necessaris per a configurar controladors en aplicacions de robòtica i automatització.

 

Competències específiques:>>visió

 • CEVI1 : Analitzar i saber aplicar les eines i tècniques que permeten l'extracció i processament d'informació visual i saber escollir les més adequades depenent de l'àmbit d'aplicació i de l'entorn.
 • CEVI2 : Utilitzar eines informàtiques i programari específic per al processament de les imatges obtingudes per sensors visuals.
 • CEVI3 : Conèixer i entendre els mètodes de reconstrucció i mesura de l'estructura 3D així com de moviment en una escena a partir d'imatges digitals.
 • CEVI4 : Aplicar mètodes, tècniques i instruments específics per a l'adquisició i formació d'imatge.

 

Competències específiques:>>sensors

 • CESE1 : Ser capaç de triar les característiques més adequades de què ha de disposar un sistema de percepció d'acord amb la seua aplicació en diferents àmbits i àrees d'automatització industrial o de serveis.
 • CESE2 : Analitzar i entendre la importància i aplicabilitat dels sistemes de percepció en processos de sensorització en sistemes robòtics o automàtics.
 • CESE3 : Ser capaç de configurar sensors, maquinari i programari, així com tots els elements que constitueixen un sistema de percepció.
 • CESE4 : Analitzar i optimitzar el disseny d'un procés de presa de mesures per a obtenir la precisió i exactitud requerides.
 • CESE5 : Avaluar la importància dels límits de mesura dels sistemes sensorials en la significació dels resultats obtinguts.

 

Competències específiques:>>interfícies

 • CEIN1 : Disseny d'interfícies home/màquina per a diferents tipus de sistemes industrials o de serveis segons les necessitats.
 • CEIN2 : Disseny i programació de simulacions interactives per a estudiar el comportament d'equips i sistemes robòtics.
 • CEIN3 : Dissenyar i posar en marxa aplicacions i interfícies per a la supervisió i monitoratge de processos.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseeixquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguin capaços d'integrar els coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat del Màster pot obtenir de manera optativa fins a 6 crèdits amb pràctiques en empresa. Per a això, cal desenvolupar un treball en una empresa pública o privada amb aquests objectius:

 • Aplicar en la realitat d'una empresa els coneixements adquirits en el Màster.
 • Millorar i ampliar els coneixements obtinguts a través de l'aplicació a l'àmbit professional.
 • Donar a conéixer l'estat de l'automàtica i la robòtica en l'entorn empresarial de la Universitat d'Alacant.
 • Que les empreses puguen participar el procés de formació i que els alumnes puguen comprendre la realitat laboral de les empreses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic dins del camp de l'automatització i / o robòtica.
b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits durant les classes del màster.
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
d) Obtenir una experiència pràctica en el camp de l'automatització i / o robòtica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.

1. Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic dins del camp de l'automatització i / o robòtica.

2. Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits durant les classes del màster.

3. Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.

4. Obtenir una experiència pràctica en el camp de l'automatització i / o robòtica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.

 

 

Dades generals

Codi: 37815
Professor/a responsable:
JARA BRAVO, CARLOS ALBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,57
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix