Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AUTOMATITZACIÓ PER AL SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL I DE SERVEIS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta assignatura aborda l'aplicació de l'automatització industrial a les construccions residencials (vivenda habitual) , comercials (centres comercials, supermercats, etc.) i de servicis (hospitals, centres de gestió administratives, oficines d'empreses, etc.) . El context d'esta assignatura també pot definir-se com domòtica y/o inmótica.

La tecnologia actual existent i particular per a este tipus d'automatització es troba avançada en este sector, per la qual cosa s'estudiaran els protocols més usats per a este tipus d'automatització i s'empraran en distintes pràctiques avançades.

En l'assignatura d'Automatització per al Sector Residencial, Comercial i de Servicis, es tracten tots estos aspectes d'una forma global, a fi d'ensenyar com afrontar el desenrotllament d'un projecte complet de domotizació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Assessorament sobre elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics o d'automatització en diferents aplicacions.
 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG4 : Aplicació de noves tecnologies de robòtica i d'automatització als diferents sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar la competitivitat.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG11 : Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic.
 • CG7 : Treballar, planificar, ordenar i supervisar el treball en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.

 

Competències específiques:>>automatització

 • CEAU3 : Elecció dels sistemes més adequats per a gestionar la seguretat d'un edifici a partir d'unes necessitats determinades.
 • CEAU9 : Aplicació de l'automatització juntament amb les noves tecnologies en els sectors de serveis públics o comercials.

 

Competències específiques:>>teoria de control

 • CECO3 : Plantejament i disseny de sistemes de control i automatització en diferents àmbits del sector terciari sobre la base del coneixement de les possibles necessitats que habitualment hi tenen lloc.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç d'integrar sistemes de control i automatització, sistemes de sensorials i de percepció, xarxes de comunicació i tecnologies de la informació en aplicacions de domòtica i del sector terciari.
 • Conèixer les possibles necessitats d'automatització de diversos àmbits del sector de serveis (edificis residencials, hotels, hospitals, centres comercials i d'oci, zones públiques, estacions, etc.).
 • Conéixer els equips i les tecnologies d'automatització aplicables a sectors diferents de l'industrial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

La Automatització per al Sector Residencial, Comercial i de Serveis ofereix una concepció integral de la domòtica, centrada en l'usuari final i en els serveis i funcionalitats que li són d'utilitat, suportada per l'àmplia varietat de tecnologies que poden estar presents a la casa , oficina i edificis en general. Per tant, l'objectiu fonamental d'aquesta assignatura es centra en formar els alumnes en els coneixements, habilitats i tècniques relacionades amb la inmótica i l'automatització en el sector residencial, comercial i de serveis, entesos des d'una perspectiva global i integradora, fent especial èmfasi en els aspectes pràctics de la mateixa.

 

 

Dades generals

Codi: 37812
Professor/a responsable:
JARA BRAVO, CARLOS ALBERTO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,44
Crèdits pràctics: 0,76
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,44
  Crèdits pràctics: 0,76
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix