Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VISIÓ 3D

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Descripción
La visión 3D agrupa todas aquellas técnicas y metodologías que permiten adquirir y analizar entornos 3D así como reconocer objetos tridimensionales. El empleo de las técnicas de visión 3D abre nuevas posibilidades en el ámbito de la visión por computador. La visión 3D es aplicable a tareas tan diversas como identificar un objeto, localizar o determinar el movimiento de éste en un entorno, construir imágenes más realistas con percepción de volumen o de tipo panorámico, así como reconstruir escenas a partir de múltiples vistas de la misma.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Assessorament sobre elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics o d'automatització en diferents aplicacions.
 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG5 : Entendre articles científics actuals de robòtica i automatització.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Raonament crític.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG13 : Capacitat per a treballar i aprendre de manera autònoma.
 • CG14 : Capacitat d'adaptació a noves situacions fomentant la creativitat i l'esperit emprenedor.

 

Competències específiques:>>visió

 • CEVI1 : Analitzar i saber aplicar les eines i tècniques que permeten l'extracció i processament d'informació visual i saber escollir les més adequades depenent de l'àmbit d'aplicació i de l'entorn.
 • CEVI2 : Utilitzar eines informàtiques i programari específic per al processament de les imatges obtingudes per sensors visuals.
 • CEVI3 : Conèixer i entendre els mètodes de reconstrucció i mesura de l'estructura 3D així com de moviment en una escena a partir d'imatges digitals.
 • CEVI4 : Aplicar mètodes, tècniques i instruments específics per a l'adquisició i formació d'imatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les tècniques habituals de la reconstrucció 3D basada en imatges de càmeres de vídeo.
 • Ser capaç d'entendre els processos de visió 3D i saber calcular la localització i reconstrucció d'objectes en un entorn. Implementar algorismes senzills per a detectar o seguir objectes en seqüències d'imatges.
 • Conèixer aplicacions reals en què s'usen les tècniques i algorismes bàsics de reconstrucció, detecció o seguiment apresos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Conocimiento sobre las técnicas más habituales en el reconocimiento y/o reconstrucción 3D basadas en sensores de imagen.

 • Capacidad para entender los procesos de visión 3D y saber calcular la localización y/o reconocimiento de objetos en un entorno.

 • Implementación de algorítmicos sencillos para la detección o seguimiento de objetos en secuencias de imágenes.

 • Conocer aplicaciones reales dónde emplear las técnicas y algoritmos básicos de reconocimiento, localización, reconstrucción, detección y/o seguimiento aprendidos.

 

 

Dades generals

Codi: 37805
Professor/a responsable:
RAMON CARRETERO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix