Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELECTROMECÀNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Electromecánica pretende dar al alumno una visión global y unificadora de los sistemas electromecánicos, haciendo hincapié en el planteamiento, análisis y solución de problemas orientados hacia las aplicaciones. No se trata de que el alumno resuelva problemas de tipo más o menos académico, sino más bien en plantear y resolver problemas de forma unificada. Por consiguiente, la asignatura busca que el alumno integre los conocimientos del curso en un marco metodológico-conceptual que le permita abordar la problemática del modelado, diseño y funcionamiento de sistemas electromecánicos, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>instrumentals

 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG5 : Entendre articles científics actuals de robòtica i automatització.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Raonament crític.
 • CG11 : Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic.
 • CG7 : Treballar, planificar, ordenar i supervisar el treball en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG13 : Capacitat per a treballar i aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>robòtica

 • CERO3 : Capacitat per a abordar problemes de cinemàtica directa i inversa, utilitzant les matrius de transformació per a modelar sistemes articulats.
 • CERO4 : Capacitat per a analitzar i entendre les restriccions en la dinàmica dels sistemes articulats.
 • CERO5 : Comprendre el funcionament de les màquines elèctriques i conèixer la seua utilització com a actuadors en robòtica.
 • CERO6 : Conèixer el funcionament de transmissions i reductors i la seua aplicació als sistemes articulats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Resolució de càlculs de centres de gravetat de cossos de diferents geometries.
 • Aplicació de les matrius de canvi de sistema de referència.
 • Anàlisi i modelatge cinemàtic i dinàmic d'un sistema articulat, perquè funcione correctament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conseguir integrar los conceptos de mecánica y máquinas electricas y aplicarlo a situaciones reales. 

 

 

Dades generals

Codi: 37804
Professor/a responsable:
PEREZ MOLINA, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix