Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En aquesta assignatura es descriuen els sistemes de control automàtic i la seva aplicació a tasques d'automatització i robòtica. El control automàtic resulta crucial en la generació i transmissió d'energia, en el control de processos, en la fabricació de béns i equips, en la comunicació, en el transport i fins i tot per a l'entreteniment i l'oci. El ventall d'oportunitats professionals que oferix el control automàtic s'ha expandit enormement i ha generat nous reptes que s'abordaran al llarg de l'assignatura. Així, aquesta assignatura descriu no només d'una forma teòrica, sinó també des d'un punt de vista practico i intuïtiu els sistemes de control prestant una especial atenció als sistemes de control en robotica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG3 : Posar en marxa i mantenir sistemes robòtics o d'automatització que satisfacen els requeriments d'aplicacions industrials o de serveis.
 • CG5 : Entendre articles científics actuals de robòtica i automatització.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Raonament crític.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG14 : Capacitat d'adaptació a noves situacions fomentant la creativitat i l'esperit emprenedor.

 

Competències específiques:>>automatització

 • CEAU6 : Aplicar mètodes, tècniques i instruments específics per a desenvolupar sistemes en temps real i tolerants a fallades per al control, monitoratge i tractament de dades en processos industrials.

 

Competències específiques:>>teoria de control

 • CECO1 : Decidir el tipus de sistema de control automàtic més convenient, i saber triar els dispositius adequats al sistema per a dur a terme una determinada aplicació.
 • CECO2 : Analitzar i entendre la configuració d'un sistema de control existent per a modificar-lo o actualitzar-lo.
 • CECO3 : Plantejament i disseny de sistemes de control i automatització en diferents àmbits del sector terciari sobre la base del coneixement de les possibles necessitats que habitualment hi tenen lloc.
 • CECO4 : Aplicar les tècniques i instruments necessaris per a configurar controladors en aplicacions de robòtica i automatització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de comprendre el funcionament d'un sistema de control automàtic i dels dispositius que el formen.
 • Saber modelar i analitzar sistemes de control per computador i avaluar-ne l'estabilitat.
 • Tenir coneixements bàsics de la metodologia d'espai d'estat i l'aplicació al control automàtic.
 • Determinar els paràmetres d'un controlador segons l'anàlisi prèvia de la planta a controlar.
 • Ser capaç d'aplicar un computador per a processar i controlar senyals de magnituds físiques reals.
 • Fer projectes de control automàtic amb dissenys basats en computadors o sistemes encastats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Tenir coneixements bàsics sobre la metodologia d'espai d'estat i la seva aplicació al control automàtic.
Determinar els paràmetres d'un controlador en base a una anàlisi prèvia de la planta a controlar.
Capacitat per comprendre el funcionament d'un sistema de control automàtic i dels dispositius que ho formen.
Ajustar controladors PID en sistemes reals.

 

 

Dades generals

Codi: 37802
Professor/a responsable:
POMARES BAEZA, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix