Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AUTOMATITZACIÓ AVANÇADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Aquesta assignatura aborda l'aplicació dels sistemes d'automatització moderns als processos industrials per a aconseguir que aquests es duguen a terme eficaçment i amb total autonomia, o, almenys, amb alt grau d'independència, del factor humà. Els equips usats com cervells d'aquests sistemes són típicament els autòmats programables o PLCs (Programable Logic Controllers), així com els denominats PCs industrials o encastats.

Aquests equips interactuen amb un procés industrial a través de sensors i accionaments de diferents tipus. A més, en les plantes industrials on es requereix supervisar i monitoritzar diferents processos governats per autòmats, s'utilitzen altres equips de més alt nivell amb les aplicacions d'interfície amb els tècnics i operadors, i tots els sistemes es comuniquen amb xarxes de dades industrials, conformant un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Amb aquest tipus de sistemes, no solament s'aconsegueix automatitzar els processos, sinó també gestionar la cadena de producció, aconseguint una supervisió completa d'una planta industrial, la qual facilita la gestió de qualitat conforme als estàndards ISO.

En Automatització Avançada es tracten tots aquests aspectes d'una forma global, amb la finalitat d'ensenyar com afrontar el desenvolupament d'un projecte complet d'automatització industrial. Aquesta assignatura serveix a més com a punt de partida per a aspectes que són abordats amb més profunditat en posteriors assignatures optatives del màster també, com poden ser les xarxes industrials, els interfícies home-màquina o els sistemes de producció automàtics.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Assessorament sobre elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics o d'automatització en diferents aplicacions.
 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG4 : Aplicació de noves tecnologies de robòtica i d'automatització als diferents sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar la competitivitat.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG7 : Treballar, planificar, ordenar i supervisar el treball en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG13 : Capacitat per a treballar i aprendre de manera autònoma.
 • CG14 : Capacitat d'adaptació a noves situacions fomentant la creativitat i l'esperit emprenedor.

 

Competències específiques:>>automatització

 • CEAU1 : Capacitat d'elecció dels tipus d'accionaments necessaris per a l'automatització de la part operativa d'un procés industrial.
 • CEAU2 : Aplicar les tècniques i mètodes adequats per a la programació i configuració dels elements de control d'un sistema d'automatització.
 • CEAU3 : Elecció dels sistemes més adequats per a gestionar la seguretat d'un edifici a partir d'unes necessitats determinades.
 • CEAU4 : Capacitat de decisió sobre els processos de fabricació necessaris en l'elaboració d'un producte final.
 • CEAU5 : Capacitat d'anàlisi i comprensió de tots els aspectes tecnològics relacionats amb els diferents processos de fabricació i sistemes informàtics en una planta industrial.
 • CEAU7 : Prendre decisions en relació amb el disseny i la programació de sistemes industrials distribuïts mitjançant sistemes de comunicacions industrials.
 • CEAU8 : Aplicar les tècniques de fabricació adequades a la resolució de problemes concrets, relacionant el disseny de productes amb els processos de fabricació, costos i qualitat.
 • CEAU9 : Aplicació de l'automatització juntament amb les noves tecnologies en els sectors de serveis públics o comercials.

 

Competències específiques:>>teoria de control

 • CECO3 : Plantejament i disseny de sistemes de control i automatització en diferents àmbits del sector terciari sobre la base del coneixement de les possibles necessitats que habitualment hi tenen lloc.

 

Competències específiques:>>interfícies

 • CEIN1 : Disseny d'interfícies home/màquina per a diferents tipus de sistemes industrials o de serveis segons les necessitats.
 • CEIN3 : Dissenyar i posar en marxa aplicacions i interfícies per a la supervisió i monitoratge de processos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Anàlisi i valoració dels diversos tipus d'accionaments (elèctrics, pneumàtics o hidràulics) per a l'automatització d'una planta industrial.
 • Coneixement de diferents tipus de xarxes industrials i capacitat d'elecció de la més adequada per a una aplicació.
 • Programació dels elements de control necessaris per a comunicar qualsevol sistema d'automatització industrial.
 • Disseny i elaboració d'interfícies de supervisió, monitoratge i control per als processos d'una planta industrial.
 • Comprensió dels conceptes relacionats amb les tecnologies de fabricació i amb les maneres de programació dels sistemes de control numèric.
 • Capacitat de desenvolupar, gestionar i dirigir projectes d'automatització industrial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Comprender los conceptos relacionados con las tecnologías automatización.
 • Adquirir capacidad de eleción de los sensores y accionamientos adecuados para la automatización de una planta industrial.
 • Obtener habilidades para la elección y programación elementos de control.
 • Aprender a diseñar interfaces de supervisión, monitorización y control para los procesos de una planta industrial.
 • Adquirir los conosimientos básicos sobre comunicaciones industriales.
 • Aprender a desarrollar y gestionar proyectos de automatización industrial.

 

 

Dades generals

Codi: 37800
Professor/a responsable:
UBEDA CASTELLANOS, ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix