Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L’elaboració d’un Treball Final de Màster (TFM) és un requisit obligatori per a concloure els ensenyaments del màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària. Es fa en la fase final del Pla d’Estudis perquè l’objectiu primordial d’aquest és mostrar de forma integrada les capacitats i les habilitats adquirides en les diferents matèries d’aquest títol.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements lingüístics i culturals d'aquesta àrea d'estudi per a enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar conclusions sobre assessorament lingüístic i cultura literària (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 4 : Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar progressant en l'àrea d'estudi de l'assessorament lingüístic i la cultura literària d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques:>>orientació investigadora

 • nº 13 : Saber desenvolupar les tècniques de treball pròpies del camp de la investigació, fixar objectes d'investigació ajustats a objectius, mitjans i finalitats concrets, i adequar els continguts i les conclusions de la investigació a formats diferents.
 • nº 14 : Saber desenvolupar investigacions originals ajustades a les exigències acadèmiques, amb un tractament adequat de les fonts bibliogràfiques i documentals i en la modalitat discursiva pròpia de l'àmbit cientificoacadémico.

 

Competències específiques:>>orientació professional

 • nº 15 : Identificar les situacions i necessitats que requerisquen la intervenció del professional amb els recursos apropiats i segons criteris de qualitat.
 • nº 16 : Adquirir aptituds professionals adequades en l'àmbit de l'assessorament lingüístic i de la cultura literària, i fomentar la cooperació amb altres professionals i el treball en equip.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL:

 • Identificar les situacions i necessitats que requereixen la intervenció del professional amb els recursos apropiats i segons criteris de qualitat.
 • Adquirir aptituds professionals adequades en l'àmbit de l'assessorament lingüístic i la cultura literària, a més de fomentar la cooperació amb altres professionals i el treball en equip.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Ser capaç d'integrar coneixements lingüístics i culturals d'aquesta àrea d'estudi i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis, des d'una perspectiva de gènere.
 • Saber comunicar conclusions sobre la matèria d'estudi, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar progressant en l'àrea d'estudi, d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

ORIENTACIÓ INVESTIGADORA:

 • Saber desenvolupar les tècniques de treball pròpies del camp de la recerca, fixar objectiux de recerca ajustats als mitjans i les finalitats concretes i adequar els continguts i les conclusions de la recerca a diversos formats.
 • Saber desenvolupar recerques originals, ajustades a les exigències acadèmiques, amb un tractament adequat de les fonts bibliogràfiques i documentals i en la modalitat discursiva de l'àmbit cientificoacadèmic.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Ser capaç d'integrar coneixements lingüístics i culturals d'aquesta àrea d'estudi i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis, des d'una perspectiva de gènere.
 • Saber comunicar conclusions sobre la matèria d'estudi, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar progressant en l'àrea d'estudi, d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Els indicats pel professorat responsable que participe en l'assignatura. Cada tutor/a establirà aquests objectius tenint en compte la temàtica específica del treball a realitzar.

 

 

Dades generals

Codi: 40422
Professor/a responsable:
MARTIN PASCUAL, LLUCIA
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,10
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix