Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Asignatura dedicada a la realización de trabajos tutelados de un proyecto integrador de la globalidad del curso, propuesto por los alumnos o elegido por éstos entre una lista de propuestas previamente conocida.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític sobre el procés històric.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació arqueològica i patrimonial.
 • CG5 : Capacitat d'organització i planificació en la gestió patrimonial.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar els valors patrimonials des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesos com un procés complex i dinàmic.
 • CE2 : Capacitat d'exercir professionalment l'arqueologia, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual, d'acord amb els principis i codis deontològics de la professió.
 • CE3 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les investigacions historicoarqueològiques (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres).
 • CE4 : Saber aplicar els mètodes, tècniques i instruments utilitzats en les ciències relacionades amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • CE5 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts materials per a l'estudi de la història, així com els instruments de recopilació i tractament de la informació (catàlegs, inventaris, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE6 : Capacitat de manejar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet en matèria arqueològica i patrimonial, amb la finalitat de actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic i etnogràfic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Plantejar un projecte de treball.
 • Aconseguir informació de diverses fonts i sintetitzar-la críticament per al treball.
 • Organitzar ordenadament i coherent els objectius, la metodologia, l'anàlisi i les conclusions del treball.
 • Redactar de manera correcta i precisa.
 • Exposar oralment de manera clara i ordenada els resultats del treball.
 • Debatre i defensar les idees i conclusions del treball.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Dada la naturaleza de la asignatura, los objetivos específicos serán aportados por el profesor y estarán en relación con la naturaleza concreta de trabajo de investigación a realizar.

 

 

Dades generals

Codi: 39812
Professor/a responsable:
GRAU MIRA, IGNACIO
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix