Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PATRIMONI I GESTIÓ DE PROJECTES CULTURALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Asignatura dedicada a una introducción al marco teórico y a los instrumentos técnicos para la gestión de proyectos aplicados al patrimonio arqueológico; conocer qué es la puesta en valor del patrimonio desde el punto de vista teórico y práctico; descubrir las herramientas para la definición, planificación estratégica y gestión de diferentes tipos de proyectos de valorización, difusión y musealización del patrimonio arqueológico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació arqueològica i patrimonial.
 • CG5 : Capacitat d'organització i planificació en la gestió patrimonial.
 • CG7 : Compromís ètic i deontològic amb la conservació i protecció del patrimoni cultural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar els valors patrimonials des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesos com un procés complex i dinàmic.
 • CE2 : Capacitat d'exercir professionalment l'arqueologia, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual, d'acord amb els principis i codis deontològics de la professió.
 • CE6 : Capacitat de manejar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet en matèria arqueològica i patrimonial, amb la finalitat de actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals tècniques i els instruments relacionats amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • Ser capaç de seleccionar i usar els principals mètodes, tècniques i instruments relacionats amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • Utilitzar amb habilitat les fonts materials per a l'estudi de la història i els recursos informàtics en matèria arqueològica i patrimonial.
 • Organitzar i planificar la recuperació del registre arqueològic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 

 

Dades generals

Codi: 39809
Professor/a responsable:
DOMENECH BELDA, CAROLINA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix